h

Wegen en fietspaden

21 januari 2016

De SP is voor een duurzaam veilige N35

De SP vindt het te vroeg om nu al 29 miljoen toe te zeggen voor de grootse aanpak van kruispunt Bos, zonder een goede begroting, een sluitende financiering en voldoende inzicht in de effecten op de omgeving. Als er al 29 miljoen beschikbaar is voor de N35, zou de SP dat liever toevoegen aan de al beschikbare 15 miljoen voor maatregelen tussen Wijthmen en Nijverdal, zodat over dat gehele traject de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming aangepakt kan worden.

Lees verder
12 september 2015

SP wil dat provincie zich inzet voor goede inpassing spoorkruising Zwolle

Afgelopen woensdag werd de motie waarin de SP en de PvdA Gedeputeerde Staten opriepen om te zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van de nieuwe spoorkruising in Zwolle unaniem aangenomen. Voor de kruising tussen Zwolle en Herfte zijn drie varianten in beeld die elk een grote impact hebben voor Zwolle. Met name de vorm en de plek (de ruimtelijke inpassing) van de vrije kruising hebben veel gevolgen. Deze gevolgen moeten worden afgewogen tegen de voordelen voor de reistijd.

Lees verder
23 april 2014

veiligheid voor doorstroming

De SP heeft grote steun gekregen om bij het project rond de N340 een groter deel van het budget te bestemmen voor maatregelen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en doorstroming langs de N377 en de N340. Daartoe is een deel van de geplande verdubbeling van de N340 uit het verbeterpakket gehaald.

Lees verder

N348

Net als voor de N340 vindt de SP dat het eindbeeld voor de N348 een duurzaam veilige 80-km/uur-weg zou moeten zijn. In de omgevingsvisie is echter aangegeven dat het streefbeeld voor deze weg een 100km/uur stroomweg moet zijn. Dit voorstel is het startschot voor de eerste en tweede fase van de herinrichting van de weg als 100km/uur stroomweg. Tot en met de realisering van fase 3 blijft de snelheid op deze weg echter 80km/uur en daarom kunnen we het voorstel steunen, omdat het bijdraagt aan de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op deze weg.

Lees verder

N340 en de N377

De SP was destijds voor het 80plus-alternatief en als we helemaal opnieuw zouden beginnen zouden we daar nu ook voor zijn. Maar het proces is nu al zรณver dat dat niet realistisch is en dat zou bovendien het gebied nog veel langer in grote onzekerheid laten. Daarom vinden we dat we zoveel mogelijk binnen het PIP moeten blijven.

Lees verder

U bent hier