h
Minder markt, meer mens

7. Bestuur en Financien

Bestuur en financiën

Onze voorstellen:
● Discriminatie, racisme en sociaal-economische uitsluiting worden krachtig
bestreden.
● Een modern provinciebestuur: transparant en dicht bij de inwoners.
● Er komt de mogelijkheid voor een provinciaal referendum .
● Provinciale fondsen opdoeken, waardoor er weer directe democratische controle over de besteding van ons geld is.
● Wij zijn tegen een verhoging van de vergoeding voor Statenleden.
● De SP wil de motorrijtuigenbelasting bevriezen.
 

Zeggenschap
Hoe Overijssel er in de toekomst uit zal zien is niet in de eerste plaats aan bestuurders op het provinciehuis of projectontwikkelaars, maar vooral aan de inwoners van onze provincie. De provincie staat te ver van inwoners af. Daarom wil de SP de democratie versterken door een referendum mogelijk te maken en de besteding van provinciaal geld weer onder democratische controle te brengen. We halen de zeggenschap over onze energie, onze woningbouw en ons openbaar vervoer uit de markt en organiseren dat
democratisch.
Democratische controle over geld
In het verleden heeft de meerderheid van de provinciale politiek de kapitale fout gemaakt onze aandelen in Essent te verkopen. Dat geld is inmiddels bijna op. Veel van dat provinciale geld is in fondsen gestopt. Hierdoor bepalen managers waar ons geld aan besteed wordt. Daarom wil de SP een groot deel van de bestaande fondsen opdoeken en de vrijkomende middelen inzetten als provinciale bestemmingsreserves, zodat de gekozen
volksvertegenwoordigers weer bepalen waar de provinciale middelen aan worden uitgegeven..
 

Discriminatie en uitsluiting bestrijden
Maatschappelijke uitsluiting schaadt ons vermogen met elkaar samen te leven. Het terugdringen daarvan moet dan ook een prioriteit zijn van het provinciebestuur. Ieder mens heeft recht op menselijke waardigheid en als mensen zijn we gelijkwaardig aan elkaar. Helaas worden nog altijd mensen aangetast in hun menselijke waardigheid om wie zij zijn door racisme, discriminatie en sociaal-economische uitsluiting. De provincie moet dit
bestrijden door zelf het goede voorbeeld te geven en door steun aan initiatieven die uitsluiting tegengaan. Daarbij dringt de SP aan op extra nadruk op bestrijden van racisme en de al langer lopende inzet voor het verbeteren van de positie van de LHBTIQ+-gemeenschap.
 

Provinciale belastingen
De verwachting is dat de provinciale motorrijtuigenbelasting (opcenten) in de toekomst gaat verdwijnen en vervangen wordt door een nieuwe provinciale belasting. Wat voor soort belasting dat wordt is nu nog onduidelijk. De SP kiest daarbij voor progressieve belasting die gericht is op bedrijven of anders rijkere inwoners. Wij zijn tegen een ingezetenebelasting (vast bedrag per inwoner). Die is niet progressief en raakt lagere inkomens onevenredig hard.

Veel mensen lijden onder de enorme koopkrachtcrisis. Daarom is de SP tegen een verhoging van de motorrijtuigenbelasting.
Betrouwbare overheid
Het Kanaaldrama in het gebied Almelo de Haandrik raakt direct aan de betrouwbaarheid van de overheid. Iets wat steeds meer is afgebrokkeld door het Toeslagenschandaal en de situatie in Groningen. De SP wil dat er onderzoek gedaan blijft worden tot de oorzaak van de schades (het schademechanisme) boven water is. De schades moeten blijvend hersteld worden, alleen zo kunnen de getroffen inwoners verder. De SP wil dat de Commissaris van de Koning meer verantwoordelijk wordt voor dit onderwerp. Gedeputeerden wisselen vaak en voor een goede afhandeling van de schades op de langere termijn zorgt dit voor continuïteit.
 

Vergoeding Statenleden
De SP wil volksvertegenwoordigers die zich inzetten uit overtuiging, niet voor persoonlijk gewin. Statenleden van de SP leveren daarom een groot deel van hun vergoeding in. Dat noemen we onze Solidariteitsregeling. Hierdoor zijn we, anders dan andere politieke partijen, onafhankelijk van giften door bedrijven. De SP is dan ook tegen de verhoging van de vergoeding voor Statenleden.

U bent hier