h
Minder markt, meer mens

6. Energie en Milieu

Energie en milieu
Onze voorstellen:
● Energie moet weer in publieke handen komen. Daarvoor richten we een provinciaal energiebedrijf op om onze energie uit de markt te halen.
● Klimaatrechtvaardigheid: grote vervuilers (bedrijven) gaan betalen voor hun vervuiling in plaats van inwoners.
● Energieprojecten zoals windmolens moeten ten goede komen aan inwoners. Zij moeten meebeslissen over waar deze komen en meedelen in de opbrengst.
● Er is geen ruimte voor nep-duurzaamheid als mestvergisters en (houtige)
biomassacentrales.
● Onze bodem mag niet gebruikt worden voor (schalie)gaswinning of de opslag van vreemde stoffen als CO2 of waterstof.
● Glyfosaat (RoundUp) wordt verboden. Dit landbouwgif is zeer schadelijk voor de volksgezondheid.
● We blijven gemeenten ondersteunen als ze het voortouw nemen bij het collectief verwijderen van asbest op schuurtjes, zodat gecertificeerde bedrijven dat tegen een zo laag mogelijke prijs kunnen doen.
● Wij willen voldoende rijksmiddelen voor doorgaande bodemsanering van asbest als de bestaande regeling afloopt.
● Omgevingsdiensten versterken om illegale milieuvervuiling door bedrijven aan te pakken.
● Vliegveld Lelystad en vliegveld Twente gaan niet open voor commercieel
vliegverkeer.
● Inzetten op het gebruik van regenwatersystemen bij nieuwbouwprojecten.

Energie in publieke handen
Doordat de provincie in het verleden Essent heeft verkocht zijn we nu afhankelijk van private energiebedrijven die inzetten op winst in plaats van duurzaamheid of lage kosten voor de consument. Commerciële energiebedrijven maken enorme winsten voor hun aandeelhouders terwijl onze prijzen alsmaar hoger worden en steeds meer mensen in de problemen komen.

Energie is voor de SP een basisbehoefte en hoort niet thuis in de markt. Daarom hebben wij in 2009 onder de noemer ‘Ze zijn Nuts’ actiegevoerd tegen het verkopen van Essent. Veel van de huidige problemen rond energie voorzagen we toen al, zoals hoge prijzen en gebrek aan investeringen in het stroomnetwerk. De oplossing voor deze problemen is onze energie uit de markt te halen en in publieke handen te brengen. Daarom streven we naar een provinciaal energiebedrijf om onze duurzame energievoorziening weer in eigen hand te nemen.
Ook stimuleren we bewonerscoöperaties zodat windmolens en zonnepanelen ten goede komen aan de mensen zelf en niet een investeerder die alleen geeft om de eigen winst.

Schone energie
We willen zo snel mogelijk overgaan op volledig schone energie. Dat betekent voor een groot deel zon en wind. Lang niet alle plekken in Overijssel zijn hier geschikt voor. Dat geldt vooral voor windmolens. Deze kunnen niet te dicht bij bestaande bebouwing en in natuurgebieden zoals de Mastenbroekerpolder worden gebouwd. Industriegebieden en
naast wegen zijn betere locaties. Plannen moeten gedragen worden door de lokale gemeenschap en deze moet hier ook direct voordeel van hebben.
We stimuleren zon op dak boven zonnevelden. Er is nog veel geschikte en ongebruikte dakruimte beschikbaar in onze provincie. Te beginnen met de daken van provinciale gebouwen.

Klimaatrechtvaardigheid
Grote bedrijven zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor milieuvervuiling en de opwarming van de aarde. Toch wijst de liberale politiek naar individuele burgers als schuldige en zoekt de oplossing in adviezen als ‘korter douchen’ in plaats van het aanpakken van grote vervuilende bedrijven.

De SP staat voor collectieve oplossingen voor gezamenlijke problemen. Allereerst door de vervuilers (grote bedrijven) aan te pakken en hen de rekening te laten betalen voor verduurzaming. Provinciale subsidies voor duurzaamheid moeten dan ook meer ten goede komen aan inwoners en minder aan grote bedrijven. Via milieuvergunningen dwingen we
grote bedrijven snel te verduurzamen.

Daarnaast door gezamenlijk werk te maken van verduurzaming. Veel mensen hebben niet de kennis of het geld om hun woning te verduurzamen, of zij kunnen dit niet omdat ze huren. De urgentie is hoog om snel woningen te isoleren en duurzame maatregelen te nemen om de energiekosten te verlagen. Daarom gaan we dat met gemeenten en
woningbouwcorporaties collectief doen. Daarbij geven we prioriteit aan de minst duurzame woningen.
Enkel glas in huurwoningen of een energielabel lager dan C is niet meer van deze tijd. Zolang verhuurders dit niet hebben aangepakt, moet de huur omlaag.
 

Drinkwater
De SP maakt zich zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van drinkwater. Er komen steeds meer periodes van grote droogte, met name in Twente. Naast het vinden van nieuwe bronnen van drinkwater wil de SP vol inzetten op het besparen van water. De SP wil dat de provincie een stimulerende rol speelt in het gebruik van regenwatersystemen bij nieuwbouw in de provincie. Een regenwatersysteem levert ruim 25% drinkwaterbesparing per huishouden op. De provincie moet onderzoeken of haar eigen gebouwen hier meer gebruik van kunnen maken en of maatschappelijke instellingen geholpen kunnen worden dit ook te doen.
 

Ondergrond
Nog altijd worden er vervuilende stoffen opgeslagen in de ondergrond. Dat moeten we niet doen, dit bedreigt ons drinkwater en is soms een gevaar voor stabiliteit van de bodem of de volksgezondheid. Of het nu gaat om zoutwateropslag in Twente, CO2-opslag of de opslag van kernafval net over de Duitse grens. Dat geldt ook voor gaswinning, we willen geen tweede Groningen in onze provincie of net over de grens. Daarom moet de provincie al het mogelijke doen om dit tegen te gaan.
 

Asbest
Helaas is het verbod op asbestdaken vanaf 2024 door de landelijke politiek geschrapt. Dit betekent een forse tegenslag om deze gevaarlijke stof definitief te verwijderen uit onze leefomgeving. De provincie zet zich met gemeenten in om toch zoveel mogelijk asbest te laten verwijderen. Wanneer de huidige landelijke regeling voor bodemsanering stopt moet de provincie aandringen op verlenging van rijksgeld om asbest op te ruimen.

U bent hier