h
Rechtvaardig veranderen

6. Rechtvaardig bestuur

Volksvertegenwoordigers en bestuurders moeten voortdurend naar inwoners luisteren en niet alleen in verkiezingstijd. Zo maken we samen een democratie voor en door mensen, met respect voor elkaar.

De provinciale democratie is aan verandering toe. De besluitvorming is formeel, weinig transparant en niet erg toegankelijk. Er moet meer ruimte komen voor inbreng vanuit inwoners en voor onderling debat. Veel gemeenten werken bijvoorbeeld al met interactieve bijeenkomsten in plaats van (alleen) met commissievergaderingen, dat zou in de provincie ook kunnen.

Als het gaat om participatie (het betrekken en mee laten denken en/of beslissen van inwoners) is er nog wel wat werk te doen. Inwoners worden steeds meer en vaker betrokken, maar we moeten er wel alert op zijn dat dat niet alleen de mondige, hoogopgeleide inwoners zijn. We moeten ook degenen die niet mondig of hoogopgeleid zijn actief betrekken. Daarom mag participatie niet in de plaats komen van de volksvertegenwoordiging en mag een participatietraject niet betekenen dat de volksvertegenwoordiging er niets meer over kan zeggen. De SP is voor de invoering van een referendum in Overijssel.

Bij beslissingen die de inwoners rechtstreeks raken in hun woongenot moeten zij vanaf het begin betrokken worden en weten hoe en in welke mate ze bij de besluitvorming betrokken kunnen zijn. De inwoners kennen hun omgeving het beste en wanneer ze betrokken worden en inbreng kunnen hebben, is het draagvlak groter dan wanneer de provincie alleen een keuze maakt.

De provincie moet niet op de stoel van gemeenten gaan zitten. Besluiten moeten zoveel mogelijk lokaal worden genomen en de provincie moet geen ad hoc initiatieven nemen die gemeentelijk beleid doorkruisen. De provincie heeft echter wel een taak om te voorkomen dat gemeenten met elkaar gaan concurreren op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen en detailhandel.

Investeringen van de provincie moeten een heldere en afrekenbare doelstelling hebben. Investeringsvoorstellen met een onduidelijke en niet meetbare doelstelling wijzen we af, omdat dan niet meer gecontroleerd kan worden of de middelen goed besteed worden. We zijn ook tegen de trend om de politiek steeds meer op afstand te zetten bij investeringsbeslissingen die met publiek geld worden genomen. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld door publiek geld in investeringsfondsen te stoppen. Hier moeten we mee ophouden.

Omdat het kabinetsbeleid de afgelopen jaren voor forse lastenverzwaringen voor burgers heeft gezorgd, kiezen wij ervoor de provinciale motorrijtuigenbelasting (opcenten) niet te verhogen.

Als het gaat om de hoeveelheid externe inhuur zal de SP erop toezien dat de provincie de “Roemer-norm” goed hanteert. Volgens de Roemer-norm mag een bestuursorgaan niet meer dan 10% van de totale personeelskosten uitgeven aan externe inhuur van medewerkers of bedrijven. Daarnaast is het ook van belang om kennis en expertise in eigen huis te houden, zodat je niet te afhankelijk wordt van kennis van anderen. Cateringmedewerkers en schoonmaakpersoneel moet weer in dienst van de provincie komen.

Als het gaat om de werkwijze van de provincie is er een verandering nodig om de hoeveelheid controle en organisatiekosten te verminderen. Er zijn ook grote verschillen in de zwaarte van procedures voor de verschillende soorten en hoogten van provinciale bijdragen. We moeten kritisch kijken of de zwaarte van de procedure nog wel in verhouding is met de hoogte van de bijdrage en het doel van de bijdrage. De provincie moet zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen en meer stageplaatsen creëren.

De SP misgunt niemand een goedbetaalde baan, maar vindt het onacceptabel dat mensen in de publieke sector van belastinggeld enorme salarissen krijgen. Wat ons betreft verdient niemand in de Overijsselse publieke sector meer dan de minister-president. In de subsidievoorwaarden wordt opgenomen dat organisaties die hun directeuren meer betalen, geen recht meer hebben op de
subsidie.

In Provinciale Staten zal de SP zich inzetten om zoveel mogelijk van dit programma te realiseren. Alle voorstellen beoordelen we op zorg voor onze planeet en onze kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Onze voorstellen

  • We zetten ons in voor modernisering van het provinciaal bestuur: dichter bij mensen, transparanter en toegankelijker.
  • De SP is voor het invoeren van een referendum-mogelijkheid in de provincie.
  • De SP wil beslissen mét en niet over inwoners van Overijssel. We gaan inwoners zo vroeg mogelijk actief betrekken bij onderwerpen die hun woonomgeving direct raken.
  • We gaan de provinciale motorrijtuigenbelasting (opcenten) niet verhogen.

U bent hier