h

Staten verliezen grip op water

24 juli 2023

Staten verliezen grip op water

NX Filtration mag van de Provinciale Staten grote hoeveelheden grondwater gaan gebruiken. Een motie van de SP om die vergunning te weigeren werd verworpen. Daarmee komt de drinkwatervoorziening in Twente verder onder druk te staan.

Zowel de Gedeputeerde als de andere partijen stonden op het standpunt dat de vergunning wettelijk niet geweigerd zou mogen worden. De SP bestrijd dat. De provincie is bevoegd gezag en in het licht van de grote droogte en tekort aan drinkwater in Twente is het niet in het algemeen belang grote hoeveelheden grondwater onnodig op te laten pompen. Eerder betoogde de SP al dat het bedrijf vanwege haar grote waterbehoefte veel beter aan het IJsselmeer gevestigd zou kunnen worden.

Hiermee staat de weg vrij voor NX Filtration om grote hoeveelheden grond- en oppervlakte water te gaan gebruiken in een gebied dat nu al tekorten en droogte kent. Naast de vergunning diende de SP een motie in om in samenhang naar het watertekort in Twente en Overijssel te kijken en dit aan te pakken.

Op initiatief van de SP werd samen met 10 andere fracties enkele weken geleden een informatiebijeenkomsten gehouden over de plannen van NX Filtration met onder andere vertegenwoordigers van NX Filtration, Vitens, Rijkswaterstaat, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel en ambtenaren Provincie. Daar bleek dat de verschillende organisaties geen overzicht hebben van alle verschillende onttrekkingen van water in Twente. Daarop diende de SP de motie ‘Grip op Water’ in. Bedoelt om dat overzicht te krijgen en samen met alle overheden en partijen die gaan over water, afspraken te maken om verdroging tegen te gaan en voldoende drinkwater te garanderen.

Dit zou dan meteen een concrete invulling kunnen worden van het Actieplan Water dat in het nieuwe coalitieakkoord wordt aangekondigd. Helaas was er ondanks steun van meerdere partijen geen meerderheid voor dit voorstel.

De plannen van de nieuwe coalitie op het gebied van water zijn nu niet duidelijk. Wat de SP betreft is er snel meer samenwerking nodig om de problemen aan te pakken. De SP blijft zich de komende periode inzetten voor het garanderen van voldoende drinkwater en het tegengaan van de verdroging.

U bent hier