h
Rechtvaardig veranderen

1. Goed wonen in Overijssel

Goed wonen betekent dat je een betaalbare, degelijke, liefst duurzame woning hebt, dat je lekker buiten of binnen kunt bewegen en sporten en dat je kunt genieten van cultuur of je daarin kunt ontplooien. Het betekent ook dat je voorzieningen op niet al te grote afstand hebt en dat je mensen om je heen hebt. Overijssel is een prachtige provincie met mooi en gevarieerd landschap, mooie natuur, goede infrastructuur, rijk verenigingsleven en noaberschap. Maar er zijn allerlei veranderingen in bijvoorbeeld bevolkingsopbouw, in de economie, in het klimaat maar ook technologische ontwikkelingen die maken dat we met elkaar moeten zorgen dat dat zo blijft. In de Omgevingsvisie beschrijft de provincie wat ze wil bereiken en hoe ze dat wil bereiken. Als we dingen willen veranderen, moeten we dat dus ook vastleggen in de Omgevingsvisie.

Wonen

De SP vindt dat er betaalbare, degelijke en duurzame woningen moeten zijn voor iedereen. Kijkende naar de wachtlijsten in Overijssel betekent dat vooral dat er meer sociale huurwoningen en woningen in het middensegment nodig zijn. Door de verhuurdersheffing (‘Blok-belasting’) zien woningcorporaties zich genoodzaakt woningen te verkopen. Daardoor verergert de situatie: de wachttijden lopen verder op en het systeem van toewijzing van woningen loopt op steeds meer plekken vast.

Om het probleem van het tekort aan betaalbare woningen op te lossen, moeten er meer gebouwd worden, naar plaatselijke behoefte. In de afspraken die de provincie met de gemeenten hierover maakt, moet hier de nadruk op worden gelegd. Door middel van projecten waarbij er woningen worden gebouwd met een lage kostprijs (rond de €100.000) en projecten met vernieuwende woonvormen zoals ‘tiny houses’ kan het aanbod aan betaalbare woningen worden verbreed. Daarnaast zijn er meer sociale huurwoningen nodig. De provincie moet gemeenten en vrijwilligers ondersteunen bij de opvang en integratie van vluchtelingen. In steden en dorpen is het van belang dat er genoeg woningen zijn voor de eigen behoefte zodat mensen niet noodgedwongen hoeven te verhuizen naar een ander dorp of andere stad. Behalve dat er meer woningen nodig zijn, moet ook worden voorkomen dat investeringsmaatschappijen woningen opkopen waardoor er nog minder woningen zijn voor de eigen aanwas.

De SP pleit voor de afschaffing van de verhuurdersheffing. Het geld dat corporaties daardoor overhouden kan dan geïnvesteerd worden in huurmatiging, renovatie en nieuwbouw. Dit is direct een impuls voor de (werkgelegenheid in de) bouwsector. Een extra financiële impuls van de provincie naar de corporaties kan daarom helpen om de achterstand in te lopen.
Bij zowel renovatie als bij nieuwbouw van woningen moeten duurzame technieken worden toegepast zodat er steeds meer moderne, duurzame woningen komen. Maar dat moet niet ten koste gaan van het onderhoud en de toestand van de woningen zelf, dus geen zonnepanelen op ‘krotten’.

Leefbaarheid, platteland en voorzieningen

Leefbaarheid is een belangrijk punt van zorg in gebieden waar het aantal inwoners afneemt krimpgebieden) maar ook in de steden. Door vergrijzing en een tekort aan betaalbare woningen, loopt het aantal inwoners terug en verdwijnen er steeds meer voorzieningen zoals bibliotheken en huisartsenposten uit wijken en dorpen maar bijvoorbeeld ook pinautomaten en kleine winkels. Dit komt de levendigheid van het platteland niet ten goede.

Voor de leefbaarheid op het platteland is een goede aansluiting op het openbaar vervoer noodzakelijk en moet er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd om te kunnen voorzien in de eigen behoefte. Het is zaak om belangrijke voorzieningen te behouden. In veel dorpen slaan inwoners en ondernemers de handen ineen om hier creatieve oplossingen voor te bedenken, bijvoorbeeld door voorzieningen in één gebouw onder te brengen. Initiatieven van onderop verdienen dan ook onze steun. Voor het platteland maken we een samenhangend, stimulerend beleid voor leefbaarheid, bereikbaarheid, bedrijvigheid en recreatie en toerisme en we zorgen dat dat zijn beslag krijgt in de Omgevingsvisie.

Cultuur

Cultuur betekent voor mensen ontspanning én ontwikkeling. De SP wil dat cultuur betaalbaar, toegankelijk en te beoefenen is voor iedereen, ook voor kinderen. Kinderen moeten ook in aanraking komen met cultuur via school of cultuureducatie. Als je gezond, fit en ontspannen bent, ben je gelukkiger en draag je ook meer bij aan je omgeving en de maatschappij. De SP wil daarom dus ook flink in cultuur investeren.

In de stad zorgt cultuur ervoor dat de stad leefbaarder en aantrekkelijker wordt, ook voor jongeren. Het kan ook leegstand in een binnenstad tegengaan en heeft daardoor ook een economische meerwaarde. Belangrijk is wel dat cultuur in de volle breedte kan bestaan waarbij er ruimte is voor zowel grote organisaties en evenementen als middelgrote en kleine organisaties, evenementen, artiesten en kunstenaars. Omdat de kleinere en middelgrote organisaties en evenementen het vaak moeilijker hebben om op te starten of om überhaupt te blijven bestaan, wil de SP hen steunen en vernieuwing en verbetering stimuleren. De provincie moet de samenwerking zoeken met gemeenten om broedplaatsen voor cultuur, ondernemerschap en sociale innovatie te ondersteunen. Ook grote organisaties en evenementen zoals Orkest van het Oosten en het Bevrijdingsfestival verdienen zonodig steun, maar uitgangspunt is dat er cultuur van groot naar klein kan blijven bestaan .

Investeringen in cultuur leveren een voordeel voor de inwoners, bijvoorbeeld doordat toegangskaarten weer betaalbaar worden, maar verbeteren ook de toegankelijkheid tot artistieke opleidingen voor studenten. Bovendien wordt het bestaansrecht en het grote maatschappelijke belang van de artistieke opleidingen hierdoor bevestigd. Er zijn veel kwalitatief goede artistieke opleidingen in Overijssel. Het overgrote deel van de afgestudeerden vertrekt echter na hun
opleiding naar de Randstad. Daardoor wordt de “eerste divisie”-laag afgebroken, waardoor de “eredivisie” op termijn geen vijver meer heeft om uit te vissen. Dit kan worden opgelost door letterlijk ruimte te creëren in Overijssel voor net afgestudeerden, voor experimentele, vernieuwende cultuur en artistieke uitingen. De provincie kan daarin ondersteunen, bijvoorbeeld door broedplaatsen te helpen ontwikkelen. De SP vindt het belangrijk dat kunst er voor iedereen is. Daarom moet de provincie initiatieven steunen die ervoor zorgen dat lokale kunstenaars kunnen exposeren in musea, bibliotheken, verzorgingshuizen, ondernemershuizen enzovoort. De bibliotheken zijn een belangrijke voorziening die door de provincie ondersteund moet worden.

Sport

De SP vindt dat sport belangrijk is en dat de provincie daarom samen met andere overheden de breedte- en amateursport in Overijssel financieel moet ondersteunen. Wat de SP betreft zorgt de provincie er samen met andere overheden, organisaties en verenigingen voor dat iedereen in Overijssel kan sporten en niemand aan de kant hoeft te blijven staan. Juist voor kinderen is het van belang dat zij kunnen sporten en bewegen. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat ieder kind toegang heeft tot een sportvereniging. We stimuleren buiten spelen in de natuur.

Ook met een beperking moet je gewoon kunnen sporten. De toegankelijkheid van sport is daarom voor de SP een belangrijke prioriteit. Zo moeten bijvoorbeeld sportaccommodaties goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Onze voorstellen

  • We gaan meer bouwen naar plaatselijke behoefte en investeren in goedkopere, degelijke en liefst duurzame huur- en koopwoningen. Er komt een extra financiële impuls om achterstanden in sociale woningbouw in te lopen. We stimuleren verduurzaming van huurwoningen maar de basis blijft een degelijk en leefbaar huis. “Geen zonnepanelen op krotten”.
  • Voor een leefbaar platteland zetten we ons in voor behoud van voorzieningen, goede aansluiting op openbaar vervoer en stimuleren we initiatieven van onderop.
  • We ondersteunen initiatieven voor kleine en middelgrote evenementen die bijdragen aan cultuur en aan de samenhang in dorpen en steden.
  • We stimuleren initiatieven die ruimte creëren voor afstuderende artiesten en kunstenaars om ze zo te behouden voor onze regio.
  • We steunen initiatieven die kinderen in aanraking brengen met sport en die kinderen stimuleren om buiten in de natuur te spelen.

U bent hier