h
Minder markt, meer mens

1. Volkshuisvesting

VOLKSHUISVESTING
ONZE VOORSTELLEN:
• Veel meer betaalbare woningen, vooral sociale huur en verspreid over alle gemeenten.
• Alle Overijsselse gemeenten ondersteunen in het snel behalen van de norm van minimaal
30 procent sociale huur.
• Bij vrijkomende stikstofrechten krijgt woningbouw voorrang boven verkeer en industrie.
• Goede huisvesting voor arbeidsmigranten. We bouwen menswaardige woonruimte met een
scheiding van bed & baan.
• Overijssel is solidair met mensen die moeten vluchten voor onderdrukking en geweld. De
provincie draagt bij aan voldoende kleinschalige opvanglocaties, gespreid over Overijssel.
• De komst van zorgbuurthuizen stimuleren, zodat ouderen met en zonder zorgvraag in hun
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
• Bijdragen aan maatregelen van gemeenten tegen beleggers en speculanten.
• Flexwonen kan helpen op korte termijn, maar is geen alternatief voor normale woningbouw.
• Vakantieparken alleen tijdelijk inzetten als oplossing voor het tekort aan woningen.
• Inzetten op het gebruik van regenwatersystemen bij nieuwbouwprojecten.
WOONCRISIS
Een fijne betaalbare woning is een basisbehoefte voor een menswaardig bestaan. Die behoefte staat voor steeds meer mensen in Overijssel onder druk. De wooncrisis voelen we ook in Overijssel hard. Er zijn veel te weinig sociale huurwoningen met lange wachtlijsten als gevolg. Koopwoningen zijn inmiddels zo duur dat deze voor starters niet te betalen zijn. In toenemende mate staan leefbaarheid en gemeenschapszin onder druk doordat jongeren niet in hun eigen dorp of wijk kunnen blijven wonen. Maatschappelijke
voorzieningen als beschermd wonen en jeugdzorg slippen vol en steeds meer mensen moeten wonen op een vakantiepark, in hun auto of op straat. Allemaal het gevolg van foute politieke keuzes.

MEER BETAALBARE WONINGEN
Het bouwen van woningen wordt al jaren overgelaten aan de vrije markt, aan projectontwikkelaars. Dat is een belangrijke reden dat er zo weinig en zo duur wordt gebouwd. De SP wil de marktwerking terugdringen en de betaalbare woningen bouwen waar behoefte aan is. Geen woningmarkt, maar volkshuisvesting. In de huidige bouwplannen zijn de meeste woningen duur. Dat moet radicaal op de schop. In veel Overijsselse gemeenten wordt nog niet eens voldaan aan de norm van minimaal 30 procent sociale woningbouw. Dat moet snel anders, door het versneld bouwen van veel meer sociale huurwoningen in alle gemeenten. De SP vindt dat je in je eigen buurt, stad of dorp moet kunnen blijven wonen als je dat wilt. De nadruk moet naast meer sociale huur liggen op de lokale behoefte. De SP wil meer betaalbare koopwoningen in het goedkopere segment zodat starters
meer kansen krijgen. Het ombouwen van kantoren naar woningen moet versneld worden. Via de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) kan de provincie daar een belangrijke rol spelen.
HUIZEN VOOR MENSEN, NIET VOOR WINSTEN
Een huis is om in te wonen, niet om mee te speculeren. De SP wil dat de provincie gemeenten gaat ondersteunen op het woonbeleid en mede-investeren in nieuwe ontwikkelingen. Dat is niet vrijblijvend. We verwachten dat gemeenten dan meer goedkope woningen bouwen en meer doen om beleggers en speculanten tegen te gaan. Nu kunnen die nog de schaarse betaalbare woningen opkopen om te verhuren. Met hoge huren en vaak verpaupering als gevolg. Dat willen we in alle gemeenten verbieden.

ZORGBUURTHUIZEN
Een aantal jaren geleden moesten de verzorgingshuizen sluiten en ouderen moesten langer thuis blijven wonen. Zij kunnen nu alleen nog naar het verpleeghuis als het écht niet meer gaat, of naar een zorginstelling waar ze flink voor moeten betalen. De SP heeft zich altijd verzet tegen het besluit van kabinet Rutte ll van de PvdA en de VVD om de verzorgingshuizen te sluiten. Nu zijn de verzorgingshuizen er niet meer en zien steeds meer mensen in dat dit een fout besluit is geweest. De SP wil daarom wat beters, het zorgbuurthuis.

Een plek waar je oud kunt worden, in je eigenvertrouwde buurt. Waar je samen kunt wonen met je partner, ook als de een zorg nodig heeft en de ander niet. Met vers eten en vaste, bekende gezichten. Zonder de lange gangen van het oude verzorgingshuis, maar kleinschalig, zoals thuis. In Borne komt zo’n zorgbuurthuis en de SP wil dat deze ook in andere Overijsselse gemeenten gebouwd worden. De SP wil dat de provincie bijdraagt aan de herontwikkeling van oude gebouwen, zoals scholen en fabrieksgebouwen, naar zorgbuurthuizen.*
ARBEIDSMIGRANTEN
In Overijssel werken arbeidsmigranten in de agrarische sector, de productie en de logistiek. Hier is vaak sprake van uitbuiting en misstanden. Nu worden arbeidsmigranten vaak gedwongen woonruimte te huren bij het uitzendbureau of de ondernemer die werk verschaft. De woonruimte is duur, van een slechte kwaliteit, niet hygiënisch en vaak worden er te veel mensen in een woning gepropt. Zodra het werk ophoudt, houdt ook het recht op woonruimte per direct op. Met als gevolg dat de arbeidsmigrant op straat komt te staan en vaak geen kant op kan. Deze uitbuiting moet stoppen. In het rapport-Roemer wordt geadviseerd om het arbeidscontract en huurcontract los te koppelen van elkaar. De SP wil een leidende rol van de Provincie, om met gemeenten en bedrijven bindende afspraken hierover te maken.
VLUCHTELINGEN
Zolang oorlog en onderdrukking blijven bestaan, zullen mensen huis en haard moeten ontvluchten. Voor de SP is het een kwestie van beschaving dat Nederland deze vluchtelingen opvangt. Op de manier waarop dat tot nu toe gebeurt zijn we echter zeer kritisch. De situatie in Ter Apel is regelmatig
mensonwaardig. De huidige opvangcrisis is bewust gecreëerd en in stand gehouden door de kabinetten Rutte.
We zien dat verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen in gemeenten en buurten met vooral lagere inkomens. De SP wil dit veel eerlijker spreiden, niet alleen over alle gemeenten, maar ook buurten en dorpen zodat ook de rijkere buurten een bijdrage gaan leveren. De opvang moet kleinschaliger. De ondergrens van 300 opvangplekken moet geschrapt en worden omgekeerd naar maximaal 300 plekken. Zo ontstaat ook de mogelijkheid om sneller te beginnen met inburgeren en een plaats te vinden in de lokale gemeenschap.
* lees hier wat de SP bedoelt met zorgbuurthuizen. https://www.sp.nl/zorgbuurthuis
** lees hier meer over de aanbevelingen van commissie Roemer. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2020/10/30/tweede-advies-aanjaagteam-bescherming-arbeidsmigranten
6v

U bent hier