h
Minder markt, meer mens

3. Landbouw en Natuur

Landbouw en natuur
Onze voorstellen:
● Vol inzetten op omvorming van de grootschalige intensieve landbouw naar kleinschalige boerenlandbouw met meer oog voor natuur, milieu en landschap en een fatsoenlijk inkomen voor boeren.
● Herstel van de natuur (bodem, lucht, water) is op korte termijn nodig.
● We creëren op 10 procent van de landbouwgrond een netwerk van
landschapselementen – zoals houtwallen, schone sloten en bloemrijke bermen en akkerranden. Zo stimuleren we ‘groene en blauwe dooradering’ van het landschap.
● We stimuleren ‘minder schakels’ tussen boer en consument onder andere door minicoöperaties.
● Bestaande natuurgebieden moeten worden versterkt en beter met elkaar worden verbonden.
● In veenweidegebieden moet het waterpeil waar mogelijk omhoog. Dit voorkomt oxidatie en daarmee CO2-uitstoot en is gunstig voor de weidevogelstand en flora.
● We willen meer verschillende landbouwgewassen promoten en in het bijzonder mannelijke hennep.
● Het verbod op nieuwe geitenhouderijen en uitbreiding van bestaande blijft in stand zolang de precieze oorzaak van gezondheidsproblemen niet is vastgesteld en opgelost.
● De wolf is welkom in Overijssel.

Van industrie naar boerenlandbouw
Overijssel is een prachtige provincie. Voor een groot deel danken we dat aan ons grote en diverse platteland. Hier wordt een groot deel van ons voedsel geproduceerd. Aangejaagd door de politiek, de banken, supermarkten en de grote veevoederbedrijven wordt de landbouw steeds meer gedwongen tot schaalvergroting en een intensievere manier van werken met meer dieren, meer bestrijdingsmiddelen etc. Dit systeem is
onhoudbaar. Het gaat ten koste van onze natuur, onze gezondheid, ons milieu, dierenwelzijn en ons landschap. En het ondermijnt een gezonde toekomst voor boeren. De SP wil ‘boerenlandbouw’. Daarmee bedoelen we de omvorming van grote, intensieve landbouw naar extensieve landbouw op de schaal van het familiebedrijf. Sterk geworteld in de samenleving en met meer oog voor natuur, landschap en milieu, zodat boeren met een
kleiner bedrijf een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Dat betekent ook dat er minder dieren zullen zijn. Voor megastallen is in de landbouw van de toekomst ook geen plaats meer.

Daar is niet een model voor, maar dit zal juist diverse vormen aannemen, afhankelijk van de boer en het gebied. Daarbij kunnen we veel leren van boeren die al tientallen jaren geleden ervoor kozen niet mee te gaan in de schaalvergroting. Biologische landbouw, kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, stadslandbouw en gemeenschapslandbouw zijn daar goede voorbeelden van. Hieruit ontstaat vanzelf diversiteit in streek- en seizoensgebonden gewassen. Deze verandering kan niet afgedwongen worden op het provinciehuis. Daarvoor is het nodig om gezamenlijk op te
trekken en de banken en grote bedrijven die de sector nu in een houdgreep houden aan te pakken.
Daarnaast willen we boeren meer verantwoordelijk maken voor ons landschap en onze natuur en daar ook een vergoeding tegenover zetten. Zo versterken we de kwaliteit van ons landschap, door bijvoorbeeld de houtwallen die zo karakteristiek zijn voor het Twentse platteland te herstellen en versterken. Voor onze uitgebreide visie op de landbouw van de toekomst, zie het SP-rapport ‘Aarde, boer en consument verdienen beter’ uit 2019. Link: https://www.sp.nl/rapport/2019/aarde-boer-en-consument-verdienen-beter
Stikstof
Onze natuur heeft het op dit moment zwaar. Dat komt voor een groot deel door overmatige stikstofuitstoot. Naast het terugdringen van stikstof moet onze natuur op korte termijn worden versterkt. Wij willen biodiversiteit versterken door natuurgebieden beter met elkaar te verbinden, zodat dieren zich vrij tussen natuurgebieden kunnen bewegen.

De wolf is welkom
De wolf is een onderdeel van de Nederlandse natuur en zorgt voor een natuurlijkere balans. De wolf is een Europees beschermde soort en de SP ondersteunt de voorstellen om te tornen aan de beschermde status van de wolf niet. Wel denken we dat er meer moet gebeuren om overlast te voorkomen. De SP pleit voor maatregelen om conflicten tussen mens en wolf te vermijden. De provincie moet zorgen voor een ruimhartige
schadevergoeding, maar vooral een bijdrage leveren aan preventie, bijvoorbeeld door verplaatsbare afrastering en herdershonden, om een wolf ergens weg te houden.

U bent hier