h
Rechtvaardig veranderen

4. Mobiliteit

Mensen zijn een belangrijk deel van hun leven onderweg. Onderweg van huis naar werk of school, naar familie of vrienden, of naar hun hobby zoals de voetbalvereniging of de klaverjasclub. Als mensen zich niet kunnen verplaatsen, wordt hun wereld klein, kunnen ze moeilijk een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving, vereenzamen ze of worden ze zelfs ziek. Daarom wil de SP een Overijssel waar alle inwoners zich overal in de provincie duurzaam, zelfstandig en veilig kunnen verplaatsen.

Een menswaardig bestaan voor mensen is op de langere termijn alleen mogelijk in een duurzame en klimaatneutrale wereld. Daarom is het vanzelfsprekend dat we het vervoer in onze provincie steeds duurzamer maken. De provincie zorgt ervoor dat Overijsselaars zich zelfstandig en veilig kunnen verplaatsen. Alle Overijsselaars zijn gelijkwaardig, dus we zorgen er als provincie voor dat al onze inwoners zich even gemakkelijk kunnen verplaatsen: ongeacht waar ze wonen in onze provincie, ongeacht of ze een rijbewijs hebben en ongeacht of ze een beperking hebben of niet. Vanuit het oogpunt van solidariteit zorgen we ervoor dat vervoer voor iedereen betaalbaar en bereikbaar is.

Door schaalvergroting moeten mensen steeds verder reizen naar een ziekenhuis, school of werk. Dit zorgt voor meer verkeer maar ook voor een steeds drukkere spits waardoor er veel asfalt nodig is om die pieken op te vangen. Ook in het openbaar vervoer moeten we voor die pieken veel materiaal aanschaffen. Zowel het extra asfalt als de extra treinen en bussen zijn de rest van de dag niet nodig. Zolang deze situatie er is en zolang de schaalvergroting nog verder doorgaat, moeten we dus slim omgaan met de beschikbare ruimte, geld en materieel.

Fietsen

Op korte afstanden is de fiets het duurzaamste en het gezondste vervoersmiddel. Daarom willen we inwoners zoveel mogelijk aanmoedigen de fiets te pakken. Toeristen komen ook graag naar Overijssel om te fietsen. Door een goede fietsinfrastructuur voelen toeristen zich welkom in onze provincie en dat zorgt voor extra bedrijvigheid. Door versneld meer fietssnelwegen aan te leggen zoals de F35 zorgen we voor een hoogwaardige fietsinfrastructuur en maken we het voor inwoners aantrekkelijk de fiets te pakken voor de iets langere afstand. Ook dragen fietssnelwegen bij aan het verminderen van files en drukte in het OV tijdens de spits.

Door het aanleggen van veilige fietspaden en -stroken langs parallelwegen in de buitengebieden maken we fietsen veiliger en aantrekkelijker. Onveilige fietsstroken in buitengebieden maken we veiliger. In buitengebieden zorgen we voor voldoende verlichting van fietspaden en proberen daarbij ook energie te besparen en lichtvervuiling te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van "slimme" lantaarnpalen met sensor of zonnecollector.

Openbaar vervoer

De SP wil een Overijssel waarin alle inwoners zich overal in de provincie zelfstandig en veilig met openbaar vervoer kunnen verplaatsen. Wij staan voor goed, toegankelijk openbaar vervoer met goede en regelmatige bus- en treinverbindingen in de hele provincie: in de stad en op het platteland. Dit zorgt ervoor dat het openbaar vervoer een beter alternatief wordt voor de auto en dat mensen zonder rijbewijs of auto zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Een concurrerend openbaar vervoer zorgt ook voor minder files en parkeerproblemen waardoor er ook minder nieuw asfalt nodig is. Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren willen we experimenten doen met gratis openbaar vervoer.

De provincie besteedt het openbaar vervoer aan aan vervoersbedrijven. Het systeem van aanbestedingen waarbij de vervoersbedrijven met elkaar moeten concurreren, kan ertoe leiden dat een vervoerder bezuinigt op bijvoorbeeld opleiding van personeel met mogelijk onveilige situaties tot gevolg. De marktwerking in het openbaar vervoer leidt ook tot onzekerheid onder het personeel over hun baan. De marktwerking heeft het openbaar vervoer ook niet goedkoper gemaakt, in tegendeel. Idealiter wil de SP daarom het openbaar vervoer weer in handen van de overheid. Daarmee zetten we veiligheid en betrouwbaarheid weer bovenaan en geven we de reizigers weer zeggenschap. Maar zolang er nog marktwerking is, zetten we in op groei van het aantal reizigers door maximaal in te spelen op de potentiële vraag.

Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat het openbaar vervoer betrouwbaar is. Daarvoor moeten we niet alleen sturen op punctualiteit maar ook op gehaalde aansluitingen. Een andere voorwaarde is dat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking gewaarborgd is. In 2022 moeten alle bussen toegankelijk zijn voor iemand met een rolstoel, ook inhuurbussen.

Als het gaat om het busvervoer is het nu zo dat er geen bus rijdt tussen twee plaatsen met een treinverbinding. Dat uitgangspunt schrappen we en in plaats daarvan gaan we uit van (potentiële) vervoersbehoefte. Zo zorgen we ervoor dat inwoners van woon- en werkkernen tussen twee treinstations in zich gemakkelijk kunnen verplaatsen én dat zij de treinstations kunnen bereiken.
Door busdienstregelingen ruimer in te plannen zorgen we ervoor dat buschauffeurs voldoende tijd hebben om reizigers met een handicap, met een kinderwagen of senioren een handje te helpen. Op stations langs de regionaal aanbestede spoortrajecten wordt er voldoende personeel aangenomen om reizigers te helpen als dat nodig is. Zo zorgen we er samen voor dat alle Overijsselaars de vrijheid hebben om zelfstandig te reizen.

De SP is tegen het vervangen van betaalde beroepschauffeurs door vrijwilligers. Buschauffeur is een beroep en geen vrijwilligerswerk. Er is niks mis met buurtbusverenigingen die van onderop zijn ontstaan, maar het rijden met buurtbussen mag niet worden afgedwongen door het bestaande vervoer te schrappen.

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer is van groot belang. Er moeten voldoende veiligheidsfunctionarissen zijn zowel in het openbaar vervoer als op de stations en stationsomgeving.

Vanaf 2020, de start van de volgende concessieperiode in midden Overijssel, gaan steeds meer bussen elektrisch of met behulp van waterstof rijden. We moeten er echter naartoe dat er helemaal geen bussen meer op fossiele brandstoffen rijden. Zo wordt het openbaar vervoer steeds milieuvriendelijker en dat is goed voor de leefbaarheid in Overijssel.

We gaan de mogelijkheden onderzoeken voor verbetering van de verbindingen met Duitsland en met Groningen. De provincie moet zijn uiterste best doen om de geplande snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn via Twente te laten rijden en in Hengelo te laten stoppen.

Elektrificatie van de spoorlijnen is goed voor het milieu, de reistijd en de exploitatiekosten. We gaan ons daarom inzetten voor de elektrificatie van alle regionale treinlijnen zoals bijvoorbeeld Hengelo-Zutphen.

In de spoorlijn Zwolle - Deventer zit nog een stukje dat enkel spoor is. Een volledig dubbel spoor betekent dat er vaker per uur treinen kunnen rijden. Dit zou een verbetering zijn van deze belangrijke noord-zuidverbinding.

Als het gaat om de Kamperlijn moeten provincie, gemeenten en ProRail samen tot een duurzame en bevredigende oplossing van de problemen rondom het Kamperlijntje en station Zwolle Stadshagen komen. Het station Stadshagen moet zo snel mogelijk open, zodat reizigers beter en sneller heen en weer kunnen reizen tussen Zwolle, Stadshagen en Kampen.

Bij het verbeteren van treinverbindingen zoals Zwolle-Enschede moeten de stations daar wel op worden toegerust. Het gaat dan om voldoende perronlengte, voldoende parkeerplaatsen voor fiets en auto.

Auto

Iedereen met een auto moet zich op een veilige manier kunnen verplaatsen van A naar B. Veiligheid, leefbaarheid en doorstroming zijn belangrijk maar veiligheid is het belangrijkste. Wegen moeten veilig volgens de richtlijnen zijn ingericht. Wanneer de verkeersdrukte zodanig is dat verbreding van de weg noodzakelijk is, moet dat gebeuren met aandacht voor veiligheid, leefbaarheid en milieu. Wanneer verbreding niet noodzakelijk maar alleen wenselijk is, moet de investering worden afgewogen tegen de voordelen en moeten daarbij ook alternatieven zoals verbetering van de openbaar-vervoerverbindingen worden onderzocht.

Wanneer verbreding niet of niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd kan worden, mogen knelpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid daar niet op wachten en moeten die op kortere termijn worden aangepakt. Dit is bijvoorbeeld het geval op de N35 tussen Nijverdal en Wijthmen. Een eventuele verbreding van deze Rijksweg kost vele miljoenen en het Rijk is nog niet van plan om die te investeren. Het kan dus nog vele jaren duren voordat het besluit tot verbreding genomen is en nog meer jaren voordat het gerealiseerd is. Zolang mogen de huidige veiligheidsknelpunten niet blijven bestaan. Er moet daarom ook bij het Rijk gepleit worden voor extra budget op de korte termijn om de knelpunten in onder andere Mariënheem en Haarle aan te kunnen pakken.

Op de N50 vallen jaarlijks onnodig verkeersdoden en gewonden. Door de A50 zo snel mogelijk door te trekken over het tracé van de N50 maken we de weg een stuk veiliger. Dit kan ook de verkeersstroom richting het noorden van het land ontlasten.

De al jaren bestaande verkeersproblematiek in het Twentse dorp Zenderen vraagt dringend om een oplossing. De provinciale weg N743 slibt in de ochtend- en avonduren in het centrum van Zenderen dicht. De weg verbindt Borne met Almelo, maar is ook de doorgaande route voor verkeer uit oostelijke richting vanuit Tubbergen en Albergen. De route is de alternatieve route voor het woon-werkverkeer in de regio, dat in de ochtend- en avonduren de dagelijkse files op de snelwegen wil vermijden. Bij afsluitingen op de A1/A35 als gevolg van ongevallen raakt het verkeer op de N743 volkomen vast. Er ligt een plan voor een westelijke rondweg die gedeeltelijk naast de A1 loopt, de zogenoemde 5b-variant. Er zijn uitgebreide rapporten voorhanden, maar de uitvoering wacht op medefinanciering door het Rijk. De SP maakt zich er sterk voor dat er nu eindelijk spijkers met koppen worden geslagen en dat Zenderen weer een leefbaar dorp wordt.

De A1 bij Azelo, waar de A1 en A35 bij elkaar komen, moet worden aangepakt. Er gebeuren regelmatig ongelukken door deze ineen-vlechting van wegen. Ook is de uitstoot van fijnstof hoog.Bij de aanpak van dit knooppunt moet ook de problematiek rond Zenderen worden betrokken omdat deze situaties elkaar beïnvloeden.

Elektrische auto’s zijn een milieuvriendelijk alternatief. Daarom pleiten wij voor meer laadpalen in de provincie. De provincie geeft het goede voorbeeld door haar gedeputeerden voortaan in elektrische auto’s te laten rijden.

Goederenvervoer

De SP loopt al jaren voorop in de strijd tegen toename van het goederenvervoer op de IJssellijn en de Twentelijn. Die strijd zetten we onverminderd voort. Toename van het goederenvervoer zorgt voor enorme overlast en is niet noodzakelijk, omdat er alternatieven zijn zoals bijvoorbeeld vervoer over water. Bij het vervoer van goederen is transport over water altijd de voorkeursoptie. Dit moet dan ook gestimuleerd worden, onder andere door te investeren in de verdere verbetering van onze vaarwegen zoals het Twentekanaal en in onze binnenhavens. De aanleg van een noordelijke aftakking van de Betuwelijn ziet de SP niet als oplossing omdat dit tot een verdere aantasting van de groene ruimte leidt.

Vliegveld Lelystad

De SP is tegen de opening van Lelystad Airport. Vliegen is enorm milieuvervuilend en niet duurzaam. Een vliegtuig produceert bij het opstijgen veel CO2 en fijnstof. De geplande uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Vliegveld Lelystad betekent een grote toename van (geluids)overlast door laagvliegende vliegtuigen en een aantasting van het leefmilieu, natuur en de economie in grote delen van Overijssel. Mocht de opening van Lelystad Airport toch worden doorgedrukt, dan moet éérst het Nederlandse luchtruim opnieuw
worden ingedeeld zodat er aanzienlijk hoger gevlogen kan worden van en naar de luchthaven en de overlast minder groot is.

Onze voorstellen

  • We maken ruim baan voor de fiets. Fietsen heeft op korte afstand altijd de voorkeur. We zetten ons in voor verbetering van bestaande fietspaden en het aanleggen van nieuwe fietspaden en fietssnelwegen zoals de F35.
  • Wij staan voor goed, toegankelijk openbaar vervoer en willen goede en regelmatige bus- en treinverbindingen in de hele provincie, ook op het platteland.
  • Buurtbussen met vrijwillige chauffeurs zijn prima als het initiatief uit het dorp komt, maar mag nooit worden afgedwongen om een bestaande buslijn te vervangen. Buschauffeur is een beroep.
  • In 2020 rijden er geen nieuwe bussen meer op fossiele brandstof.
  • De provincie zet zich in voor behoud van de snelle verbinding met Duitsland (Berlijn) met één stop in Hengelo.
  • Goederenvervoer over water heeft altijd de voorkeur boven goederenvervoer over het spoor. We blijven ons verzetten tegen uitbreiding van het goederenvervoer over spoor en zetten ons in voor goede maatregelen tegen de huidige overlast en risico’s.
  • Veiligheidsknelpunten op wegen moeten zo snel mogelijk worden aangepakt en mogen niet wachten op eventuele wegverbredingen in de verre toekomst.
  • Wij zijn tegen het uitbreiden van Lelystad Airport, zeker zolang het luchtruim nog niet opnieuw is ingedeeld en er op grotere hoogte kan worden gevlogen.

U bent hier