h

natuur en landschap

21 november 2018

Overijssel gaat door met uitstoten extra stikstof

Op 7 november heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op onderdelen niet voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn. De Raad van State moet nu een definitieve uitspraak doen wat dit betekent voor de PAS. Na deze uitspraak is het verlenen van nieuwe vergunningen stopgezet. Minister Schouten van Landbouw heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 20 november aangegeven dat er inmiddels weer gewoon doorgegaan kan worden met het uitgeven van vergunningen voor het uitstoten van (extra) stikstof. De provincie Overijssel volgt die lijn bleek woensdag tijdens de commissie Landbouw en Natuur.

Lees verder
21 maart 2018

SP vraagt om opheldering ‘kaalslag’ houtwallen in het Overijsselse landschap

Foto: Harry Broekhuijs

In recente berichtgeving van RTV Oost waarschuwt Landschap Overijssel voor eenvergaande kaalslag op het Overijsselse platteland. Steeds meerhoutwallen verdwijnen als gevolg van grootschalige landbouw. Hiermeedreigen unieke landschapskenmerken te verdwijnen, voornamenlijk in Twente. SP-Statenlid Harry Broekhuijs stelt schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over deze kwestie.

Lees verder
4 december 2017

SP stelt vragen over vergunning megastal Almelo

De SP heeft vragen gestelt over het verlenen van een vergunning voor een megastal aan de Schout Doddestraat 60 nabij Almelo voor ruim 19.000 varkens

Lees verder
11 juni 2016

Werkbezoek aan de Engbertsdijksvenen

Foto: Paulien Wilkinson

Zaterdag 4 juni heeft de SP-fractie van Overijssel een werkbezoek gebracht aan het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen. Hier hebben ze natuurboer Jan Broenink bezocht, hij heeft grond dat aan het natuurgebied grenst en hij mag zijn blaarkoppen laten grazen in het natuurgebied. Ook zijn ze met boswachter Jeroen Buunen het gebied in geweest om op de hoogte gebracht te worden van de staat van het hoogveen en het belang van de ontwikkeling van het gebied.

Lees verder
26 juni 2013

mager pact moet de natuur redden

Het beleid voor het landelijk gebied is overgeheveld naar de provincies. Het is voortaan aan de provincie Overijssel om het beleid voor de landbouw, de natuur en de regionale economie nader inhoud te geven. Dat kan de provincie Overijssel niet zonder de maatschappelijke partners* doen. Dit heeft geresulteerd in het akkoord "Samen werkt beter" over de uitvoering van het Overijsselse natuurbeleid. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de betrokken partners gaan samenwerken aan een economisch vitaal en mooi Overijssel.

Lees verder
23 januari 2013

Door met LEADER in Overijssel!

Als het aan Provinciale Staten ligt, kunnen de LEADER-gebieden in Overijssel ook na 2014 doorwerken met de LEADER-methode. Bijna alle fracties steunden het voorstel dat op initiatief van de SP samen met ChristenUnie en CDA is opgesteld. Sinds 2008 zijn er in deze gebieden vele mooie projecten gerealiseerd die bijdragen aan de leefbaarheid en aan de plattelandseconomie. Kern van het LEADER-programma is dat de projecten van onderop tot stand komen, vaak innovatief zijn en nieuwe samenwerkingen tot stand brengen.

Lees verder
12 april 2012

INTENSIEVE VEETEELT DUBBEL SLECHT VOOR LANDSCHAP

sgopwbz
Tijdens een werkbezoek aan melkveehouders in noordoost Twente ontdekte SP Statenlid en landbouwwoordvoerder Sybren Gerlofsma naast het landschapsontsierende karakter van de vaak (te) grote stallen voor intensieve veehouderij een ander negatief neveneffect van vestiging van dergelijke bedrijven in een van oudsher agrarische omgeving.

Lees verder
21 december 2011

Rentmeesterschap wordt uitgekleed door christelijke partijen

Vandaag is bij de behandeling van het deelakkoord Natuur gebleken dat het CDA, de ChristenUnie en de SGP het niet meer zo nauw nemen met het rentmeesterschap. Zij accepteren namelijk een bezuiniging van 70% op het natuurbeleid met als gevolg dat de Provincie natuur moet gaan schrappen. Natuur die juist is aangelegd vanwege het beschermen van de flora en fauna, met de bedoeling de teruggang te stoppen.

Lees verder
16 december 2011

MOOISTE PROVINCIE VERDIENT HARDE TEGENSTEM

natuurteduur

Nadat een aantal provincies zich over het concept Deelakkoord Natuur hebben uitgesproken, zijn op woensdag 21 december de Provinciale Staten van Overijssel aan zet. De SP fractie zal zich dan tot het uiterste inspannen voor een ‘nee’ vanuit Overijssel.

Lees verder
23 november 2011

COALITIE BLIJFT LANDBOUW VERZIEKEN

Tijdens de afgelopen vergadering van Provinciale Staten liet de coalitie, die bestaat uit CDA, VVD, CU en SGP, opnieuw helder blijken zonder pardon de landbouw te willen blijven verzieken, door ruim baan te bieden aan de varkenshouderij in Overijssel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier