h

MOOISTE PROVINCIE VERDIENT HARDE TEGENSTEM

16 december 2011

MOOISTE PROVINCIE VERDIENT HARDE TEGENSTEM

natuurteduur

Nadat een aantal provincies zich over het concept Deelakkoord Natuur hebben uitgesproken, zijn op woensdag 21 december de Provinciale Staten van Overijssel aan zet. De SP fractie zal zich dan tot het uiterste inspannen voor een ‘nee’ vanuit Overijssel.

Het voorgestelde principeakkoord tussen staatssecretaris Henk Bleker en het interprovinciale overlegorgaan wordt tot 24 december ter ondertekening aan alle provincies voorgelegd.De voorstellen van Bleker zijn ingegeven vanuit een vergaande bezuinigingsdrang van het kabinet. Essentie van dit akkoord vormt een bezuiniging van 600 miljoen euro op natuur en natuurbeheer enerzijds en overheveling van natuurbeleid naar de provincies anderzijds. Om deze reden is volgens de Overijsselse SP fractie dit principeakkoord onacceptabel.

sgbp

Woordvoerder Natuur, Sybren Gerlofsma: “Een dergelijke deal is als een werkgever, die zijn werknemers voorstelt voortaan zelf hun werkindeling te mogen bepalen met als tegemoetkoming een loonsverlaging van ruim 70%. Met een dergelijke bezuiniging ontstaat er chaos. Er ontstaat wildernis door het moeten afzien van goed natuurbeheer, voor natuur al aangekochte gronden zullen weer op de markt komen, waardoor de vermogenspositie van boeren zal teruglopen door sterk dalende grondprijzen. Uiteindelijk zal het doel van alle natuurbeleid, het stoppen van de teruglopende kwaliteit van de natuur, niet worden gehaald.”

U bent hier