h

mager pact moet de natuur redden

26 juni 2013

mager pact moet de natuur redden

Het beleid voor het landelijk gebied is overgeheveld naar de provincies. Het is voortaan aan de provincie Overijssel om het beleid voor de landbouw, de natuur en de regionale economie nader inhoud te geven. Dat kan de provincie Overijssel niet zonder de maatschappelijke partners* doen. Dit heeft geresulteerd in het akkoord "Samen werkt beter" over de uitvoering van het Overijsselse natuurbeleid. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de betrokken partners gaan samenwerken aan een economisch vitaal en mooi Overijssel.

Sybren Gerlofsma: “De magere inhoud van het pact doet de SP pijn, maar we zien wel in dat dit het meest haalbare is. Een pact is per definitie een compromis, alle partijen hebben ingeleverd. De SP zal de uitwerking vooral toetsen aan natuurverbinding, deze is van meer belang dan het koste wat het kost in stand houden van een habitat voor één of enkele soorten. De natuurverbindingen zijn noodzakelijk voor de verwerking van het natuurlijk verkeer, zowel flora als fauna.”

Het akkoord bevat afspraken om zowel ruimte te geven aan de ontwikkeling van de landbouw, de recreatie en het overige bedrijfsleven als aan de versterking van de natuur.  Belangrijk zijn de afspraken over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De uitvoering van de PAS is van cruciaal belang voor het vlottrekken van de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet en voor versterking van de natuurkwaliteit.

Sybren Gerlofsma: "Eerst moet de wet rond de PAS duidelijk zijn voordat er aanpassingen plaats vinden rond Landbouw ontwikkel gebieden (Log) en agrarische bouwpercelen, tot die tijd zullen de mensen in de omgeving moeten fungeren als waakhond, dat gaat ze tot nu toe goed af."

De partners hebben onder andere met elkaar afgesproken dat ambities en middelen met elkaar in balans moeten zijn, dat zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de belanghebbenden in de gebieden waar maatregelen genomen moeten worden, dat het belang van de ander ook uitgangspunt is voor het eigen handelen en dat de toekomst inherent onzeker is en daarom niet tot in detail vastgelegd kan worden.

Sybren Gerlofsma: "De natuur is al decenia in recessie en juist in recessie moet je investeren, het verdwijnen van soorten door toedoen van de mens moet nu echt gestopt worden."

Het akkoord is voorzien van een gezamenlijke uitvoeringsagenda die regelmatig herijkt wordt. Er kunnen onderwerpen afvallen of bijkomen. De SP zal blijven inzetten op natuurverbindingen en op het weren van megastallen.

*Landschap Overijssel, LTO Noord, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurlijk Platteland Oost, Overijssels Particulier Grondbezit, provincie Overijssel, RECRON, Staatsbosbeheer, VNG Overijssel, VNO-NCW en de Waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en Velt en Vecht.

Reactie toevoegen

U bent hier