h

"Decentraliseer Jeugdzorg naar gemeenten"

16 juni 2006

"Decentraliseer Jeugdzorg naar gemeenten"

De Statenfractie van Socialistische Partij zal op woensdag 21 juni tijdens de bespreking van de ‘perspectiefnota; een beleidsdocument voor 2007’ een motie indienen waarbij wordt gepleit voor een onderzoek naar de meerwaarde en mogelijkheden om de uitvoering van de jeugdzorg over te dragen aan de gemeenten.

SP in actie voor betere jeugdzorg
SP in actie voor betere jeugdzorg

Op dit moment behoort financiering en regie van de jeugdzorg tot één van de taken van provincies. Er zijn enorme wachtlijsten voor de jeugd die mishandeld wordt; deze jongeren moeten langdurig op hulp wachten, hetgeen de SP-fractie onacceptabel vindt. Blijkbaar biedt de regievoering van de provincie geen soelaas. De SP is van mening dat het niet van belang moet zijn welke overheidsorganisatie verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, maar welke overheid en organisaties bij uitstek in staat zijn om dichtbij die adequate hulp te bieden aan diegenen die dat acuut nodig hebben.

Betere rol voor gemeenten in preventieve jeugdzorg
‘Ondanks dat er extra geld voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg beschikbaar is gekomen, zijn niet alle problemen de wereld uit. Dit bleek woensdag tijdens een rondetafelgesprek tussen provinciale gedeputeerden en de jeugdzorg¬woordvoerders van alle Tweede Kamerfracties (Staatscourant van 17 mei 2006)’.
In de motie die de SP-fractie zal indienen wordt gepleit voor een onderzoek voor de uitvoering en effectiviteit van de volgende te treffen maatregelen;

1. Welke andere aanpak is mogelijk dan de huidige, om de wachtlijsten te beëindigen en jeugd die voor de hulp van Jeugdzorg in aanmerking komt acute hulp te bieden?

2. Op welke wijze kan worden geïnvesteerd in preventie en met welke maatschappelijke organisaties, om te voorkomen dat de jeugd te kampen krijgt met toenemende problemen?

3. Hoe kan de rol van de gemeente worden versterkt bij het verlenen van preventieve en curatieve hulp?
De SP-fractie blijft het onacceptabel vinden dat er nog steeds sprake is van het bestaan van wachtlijsten binnen de Jeugdzorg. Hierbij hebben we het over honderden kinderen en jeugdigen op de wachtlijsten in de crisisopvang en bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of de Jeugdhulpverlening.

De SP-fractie vindt het maatschappelijk onaanvaardbaar dat in zo’n rijk land als Nederland en een provincie met miljoenen euro’s op de bank, er sprake is van wachtlijsten voor kinderen die zich in een crisissituatie bevinden en kinderen die worden mishandeld. En dat in een provincie waar, naast de ruimtelijke ordening, de provincie op grond van de Wet op de Jeugdzorg inhoudelijk en financieel verantwoordelijk is voor jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd¬hulp¬verlening en de toegang tot de jeugdzorg.

De SP-fractie wil dat er een andere aanpak komt in de werkwijze van de provincie. Op basis van een gericht onderzoek naar verbetering van de taken en de rol van de gemeenten, pleit de SP voor een betere aanpak. Hierbij ondersteunen we ook de mening van vele gemeenten die pleiten voor decentralisatie van de Jeugdzorg. Dat is tenminste een onderzoek waard.

U bent hier