h

SP wil opheldering over verkoop overheidsaandelen WAVIN

6 november 2006

SP wil opheldering over verkoop overheidsaandelen WAVIN

Op 11 oktober 2006 hebben de Provinciale Staten van Overijssel besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar de werkwijze bij de verkoop van de aandelen van WAVIN BV door de provincie Overijssel. Dat naar aanleiding dat het CDA, PvdA en VVD college van de Gedeputeerde Staten (GS) medio 2005 hebben besloten om de aandelen van de provincie in WAVIN te verkopen. Tijdens de bespreking van de verkoop van aandelen is echter gewezen op onvoldoende informatie om een volledig oordeel hierover te vellen. Ondanks dit feit heeft het college van GS toch besloten om de verkoop door te zetten.

Tijdens de statenvergadering van 11 oktober j.l. heeft de Provinciale Staten van Overijssel op basis van een motie besloten om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar ‘het in beeld brengen van de werkwijze bij de verkoop van de aandelen van WAVIN, teneinde bij toekomstige verkooptransacties van aandelen door de provincie, een goede procedure (en daarmee ook een goede prijs voor de aandelen) te waarborgen’.

Tijdens dit debat in de staten heeft de SP-fractie gedeputeerde J. Klaasen de volgende vragen gesteld;

1. Is het college GS van mening dat door de WAVIN tot op het moment van de besluitvorming voldoende informatie beschikbaar is gesteld om tot de verkoop van aandelen over te gaan?

2. Bestaat volgens het college voldoende juridische ruimte om het genomen besluit te herzien dan wel de mogelijk opgelopen financiële schade te compenseren?

3. Is er voldoende deskundigheid bij het college om met zulke maatschappelijke vragen om te gaan?

4. Heeft het college op basis van de beschikbare informatie de Provinciale Staten van Overijssel voldoende geïnformeerd voordat het college zelfstandig over is gegaan tot het verkopen van de aandelen?

De SP fractie heeft tot nu toe geen antwoord gekregen op deze vragen. We vinden het voor de zuiverheid van de besluitvorming van groot belang dat ook deze vragen en de beantwoording worden meegenomen bij het verrichten van een onafhankelijk onderzoek.
Deze vragen hebben we verwoordt in een motie die zal worden ingediend tijdens de statenvergadering van 11 november 2006, tijdens het vaststellen van het onderwerp ‘extern onderzoek naar de werkwijze bij de verkoop van de aandelen van WAVIN’.

U bent hier