h

Bijdrage SP Statenfractie m.b.t. luchthaven Twente

16 april 2008

Bijdrage SP Statenfractie m.b.t. luchthaven Twente

In de Statenvergadering van 16 april komt aan de orde het voorstel van GS om 650.000 euro beschikbaar te stellen voor het openhouden van luchthaven Twente.
De bijdrage van de SP fractie is als volgt:

Aan de orde is het voorstel van GS om 650.000 euro beschikbaar te stellen voor het openhouden van luchthaven Twente voor burgerluchtvaart gedurende een interim-periode van drie jaar.
Kennelijk is er grote haast. Want in het stuk staat, dat als er vóór de aanvang van het vakantieseizoen van dit jaar, als datum wordt 4 juni genoemd, gevlogen moet kunnen worden, dat er dan vóór 22 maart een Europese aanbestedingsprocedure gestart moet zijn. Ons is echter verteld, dat tot veleden week geen aanbestedingsprocedure is van start gegaan. Is dat juist en wat betekent dat dan voor de vakantievluchten voor dit jaar? Ook hebben we in de krant kunnen lezen, dat vakantiecharteraars overwegen om met hun vluchten uit te wijken naar andere luchthavens in de nabije omgeving. Hoe zit dat precies? En als dat gebeurt, waarom dan nog die haast?
Eerder hebben wij gevraagd waarom niet gewacht kon worden op de uitkomst van het onderzoek van het Ministerie van Financiën naar de Europese regelgeving met betrekking tot staatsteun en ook op het uitkomen van de nota van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de toekomst van de regionale luchthavens. Daarom nu opnieuw de vraag waarom deze uitkomsten niet kunnen worden afgewacht?

Maar de belangrijkste vraag is, hoe verhoudt zich dit voorstel voor een bijdrage aan de doorstart van de luchthaven tot de motie Welten/Weijnen die door PS is aangenomen en waarin wordt uitgesproken, dat er door de provincie geen bijdrage wordt geleverd aan de exploitatie van een luchthaven in Twente?
Door de voorgestelde bijdrage een “kwaliteitsimpuls in de planontwikkeling” te noemen verandert er nog niets aan het feit, dat het in werkelijkheid gaat om een bijdrage aan de exploitatie van een luchthaven voor commerciële burgerluchtvaart.
En dat nu is juist wat de provincie volgens de motie niet zou doen.

Overigens blijven wij van mening, dat een luchthaven voor commerciële burgerlucht-vaart in Twente onhaalbaar, onnodig en ongewenst is.

Tenslotte:
Nemen wij kennis van de stand van zaken mbt de gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.
Nemen wij kennis van de kanttekeningen van GS bij de 4 modellen voor gebieds-ontwikkeling en de eisen voor het vervolgproces.

Zien wij met belangstelling tegemoet:
een heldere regeling mbt de historische kosten,
heldere afspraken mbt de wijze en kosten van bodemsanering en
heldere afspraken over de wijze waarop de waarde van de grond wordt bepaald
alvorens in te stemmen met de kaders voor een bestuursovereenkomst.

En gaan wij niet akkoord met de voorgestelde bijdrage van 650.000 euro voor het openhouden van luchthaven Twente voor commerciële luchtvaart gedurende een interim periode van drie jaar, omdat dit in strijd is met de eerder door PS aangenomen motie.

U bent hier