h

Duurzaam door het Vechtdal!

14 oktober 2009

Duurzaam door het Vechtdal!

kaart

Ondanks dat er in de laatste maanden zeer veel besproken is over de de aanpak rond de N340 zijn we terug bij af en lijkt het meebeslissen over je omgeving verder weg dan ooit. Een variant die uit de omgeving en van betrokkenen zeer veel weerstand oproept heeft in eerste instantie een zeer magere politieke steun gekregen maar is het toch geworden. De belangrijkste reden: Het besluit moet maar eens genomen worden!

wlbijdrage van de SP tijdens de statenvergadering op 14 oktober 2009 door Willy Lourenssen, fractievoorziter

Statenvergadering 14 oktober 2009
Statenvoorstel nr. PS/2009/632
Structuurvisie N340 / N48

Duurzaam door het Vechtdal!
Hoe? Dat is de vraag waarover de Staten vandaag een richtinggevend standpunt gaan innemen.

Het afgelopen jaar hebben honderden inwoners van het Vechtdal ons op verschillende manieren benaderd om hun visie en standpunten toe te lichten. Inwoners - individueel en soms goed georganiseerd. Ook tal van organisaties hebben dat gedaan. Milieuorganisaties, Plaatselijke Belangen, Transportondernemers en agrariërs. En allen gedocumenteerd. Het was een niet aflatende stroom informatie die tot ons kwam En daarmee ook een hele klus om die te scheiden van de al bekende en dus herhaalde informatie en nieuwe informatie.

Iedereen begreep als van nature dat de laatst gegeven informatie aan Statenleden mogelijk het beste blijft hangen. En daarom wil ik hier een compliment uitdelen aan mevrouw Zegwaard uit Nieuwleusen. Deze dame wordt morgen 81 jaar. En daarmee wil ik haar bij deze van harte feliciteren. Niet alleen omdat ze dat schreef in haar mail maar ook vanwege de inhoud van haar mail die ik gisteren van haar kreeg over haar standpunt inzake de N340. Want zij presteert het om in één A4 uit te leggen hoe iemand met gezond verstand via een logische redenering veel lijvige rapporten tot de kern terugbrengt. Haar opmerkingen over de veiligheid en de bevolkingsprognoses winnen aan kracht door de eenvoud. Ik citeer: “Bij een nieuw tracé verslechtert de veiligheid op de lokale wegen rondom, …” en “Het is niet de bevolkingsgroei maar de economische groei die de mobiliteit bepaalt, zei gedeputeerde Klaasen.” Einde citaat. Het is maar zeer de vraag of die economische groei reëel is geschat. Gezond verstand dat hebben we nodig in deze provincie en dat kan ik mevrouw Zegwaard, als zeer betrokken inwoner van onze provincie in ieder geval niet ontzeggen. Ik raad iedereen aan haar brief nog eens door te lezen.

Alles in mij opnemend durf ik de stelling aan dat wij vandaag voor de keuze staan om te kiezen voor de toekomst van de transportsector of de agrarische sector op langere termijn.
Alle andere keuzes zijn in onze ogen hiervan afgeleide keuzes. De SP hecht aan de vitale kwaliteit van onze provincie – de Tuin van Nederland - waar wijzelf en anderen hopelijk nog decennialang van kunnen leven en genieten. En die kwaliteit willen wij waar mogelijk versterken.

Daar hoort een afgewogen toekomstvisie over mobiliteit bij. De jarenlange financiële injecties voor wegen staan in geen verhouding tot de middelen die beschikbaar waren voor andere vormen van mobiliteit. Fiets-, bus- en spoorvervoer. De SP wil in de toekomst de inwoners werkelijk een keuze geven voor andere vormen van mobiliteit (qua bereikbaarheid en betaalbaarheid) dan noodgedwongen, in dit geval op het platteland, te moeten kiezen voor de auto. Tegen die achtergrond staan wij ook in de discussie vandaag over de N340.

De SP heeft naast de autosnelwegen A1 en A28 totaal geen behoefte aan meer 100km -autowegen in de Provincie. Alle rijks- en provinciale wegen kunnen wat de SP betreft volstaan met een 80km-variant. Door het oplossen van lokale knelpunten kunnen we vele problemen ten gunste van onze inwoners en bedrijfsleven oplossen. De benodigde financiële middelen zijn daardoor ook makkelijker te vinden. Dat is een politieke keuze van de SP.

In de drie keuzes die ons worden voorgehouden kiest de SP ondubbelzinnig voor het Netwerk 80km alternatief. Het combinatiealternatief is een compromis van het College van Gedeputeerde Staten waarmee niemand gelukkig is. Dit alternatief geeft ook geen doorkijk naar waar we in de toekomst met de mobiliteit naar toe zouden moeten. Een beetje van dit, een beetje van dat en dan maar hopen dat het goed komt. Deze provinciebestuurders gaan voor een daadkrachtig bestuur: met het combinatiealternatief is van daadkrachtig bestuur niets te merken.

Over het proces zou de SP van het College willen weten wat bij het afwijzen van het Combinatiealternatief het verdere procesverloop zal zijn?

De SP ondersteunt een ieder die pleit voor het oplossen van de bekende knelpunten langs het huidige tracé. Wij vinden dat met ons pleidooi voor de Netwerkvariant 80km op het huidige tracé met tegelijkertijd aanpakken van de bestaande knelpunten aan de vele bezwaren van de aanwonenden tegen het Combinatiealternatief ruimschoots tegemoet kan worden gekomen.
Bij knelpunten denken wij dan aan de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.
Met name de kernen Ankum en Oudleusen verdienen hierbij de volledige aandacht.

Met ons pleidooi voor het Netwerk 80km alternatief kunnen volgens ons ook de zeer reële problemen in Varsen met de aansluiting op de N48 tot een minimum worden beperkt.
De SP pleit daarbij ook voor het verlagen van de maximale snelheid op de N377 en de N48 tot 80km. De SP kan zich daarom uitstekend vinden in de opvatting van bijvoorbeeld de gemeente Dalfsen over de uitgangspunten van duurzaam veilig in relatie tot wegencategorisering. Ook wij hebben onze ernstige twijfels over de mogelijkheid dat een middel tot doel wordt verheven. Dat ongelijkvloerse kruisingen niet zouden kunnen bij 80km wegen begrijpt de SP niet.

Volgens de SP geeft het geen pas onze mooie provincie te doorsnijden met ruimtevretende 100km wegen op enkele kilometers afstand van elkaar in oost-west en noord-zuid richtingen. De SP is een warm pleitbezorger van vormen van Openbaar Vervoer. Forse opwaardering van bus- en spoorverbindingen in deze regio biedt veel meer toekomstperspectief voor de bewoners in deze regio om zich te verplaatsen. De kosten die met de realisering van het Netwerk 80km alternatief bespaard kunnen worden, kunnen wat de SP betreft ingezet worden om o.a. de Vechtdalllijnen (spoorlijn Zwolle-Emmen en Almelo-Mariënberg) te verbeteren.

Een prangende vraag aan het College is de laatste stand van zaken rond de situatie met de aansluiting van de N340 op de A28 en de posities van RWS en de gemeente Zwolle.
Kan het College aangeven welke afspraken haar bekend zijn over de wijze van aansluiting en het tijdspad en de kosten die daarmee gemoeid zijn? Welke verdeelsleutel wordt hierbij toegepast?

Heeft het zin om te praten over iets anders als een Netwerk 80km alternatief wanneer de situatie met de aansluiting op de A28 niet duidelijk is?

Tijd is geld en daarmee is de impliciete keuze voor de transportsector in de Combinatievariant maar zeker in de Noordelijke Omleiding overduidelijk wat ons betreft. Inwoners van het gebied en het lokale bedrijfsleven hebben het nakijken. De reistijdwinst is voor de lokale bevolking nauwelijks aan de orde en rechtvaardigen al helemaal niet de grote kosten die gemoeid zijn met het de Noordelijke Omleiding en in mindere mate het Combinatiealternatief. Naast de onnodige infrastructurele kosten vindt er een aanslag plaats op agrarische gronden die we hard nodig hebben om in de toekomst de kwaliteit van onze provincie overeind te houden.

Voorzitter, de PvdA heeft een amendement in het vooruitzicht gesteld dat de SP van harte bij de andere Statenfracties wil aanbevelen. Omdat het aannemen van dit amendement de enig juiste beslissing is die wij voor onze inwoners in dat gebied voor vandaag kunnen nemen. Een goede beslissing, een doeltreffende beslissing en een kostenbesparende beslissing en het allerbelangrijkste een toekomstvaste beslissing.

Voorzitter, het is vijf voor twaalf. Red niet alleen het Vechtdal maar vooral Duurzaam door het Vechtdal!

U bent hier