h

Airport Enschede?

4 december 2009

Airport Enschede?

lhn1

Geen luchthaven in het groene hart van Twente, omdat het onhaalbaar, onnodig en ongewenst is.
Tijdens de commissievergadering zijn veel twijfels naar boven gekomen... De SP heeft haar standpunt kracht bijgezet. Deze is hier te lezen.

GEEN LUCHTHAVEN IN HET GROENE HART VAN TWENTE

jr rOp de informatiebijeenkomst van 19 augustus jl. in het stadhuis van Hengelo verklaarde wethouder Helder van Enschede, dat tegenstanders van een luchthaven met de rug naar het gebied staan en volgens hen het gebied aan de hoogste bieder kan worden verkocht waarmee dan elke invloed op de ontwikkeling van het gebied van de voormalige militaire vliegbasis Twente uit handen wordt gegeven Tegenover deze diskwalificatie van de grote inzet van vele tientallen vrijwilligers voor een alternatieve ontwikkeling van het gebied van de voormalige vliegbasis wil ik juist mijn grote waardering uitspreken voor de inbreng van al deze mensen aan ideeën en argumenten voor een ontwikkeling van het gebied zonder luchthaven. Het zijn deze ideeën en argumenten die de SP fractie hebben gesterkt in de opvatting. Dat een andere ontwikkeling van het groene hart van Twente mogelijk is.

In juni van dit jaar verklaarde minister van Verkeer en Waterstaat Eurlings vliegveld Twente van ‘nationaal belang’, maar verbond daaraan de voorwaarde van draagvlak in de regio.

Inmiddels hebben alle omliggende gemeenten zich uitgesproken tegen de ontwikkeling van een luchthaven, zoals wordt voorgesteld in plan B. Hengelo, Oldenzaal en Losser hebben dit nog eens nadrukkelijk bevestigd tijdens de hoorzittingen van 17 en 19 november.

Hoe denkt het college van GS over het draagvlak in de regio nu Enschede daarin alleen staat?

Mijn niet alleen de Nederlandse gemeenten zijn tegen, ook over de grens is afgelopen half jaar grote beroering ontstaan over de Twentse plannen voor een luchthaven. In enkele weken tijd werden in de Grafschaft Bentheim 16000 handtekeningen verzameld, kwamen er 900 inwoners naar de informatiebijeenkomst in Nordhorn, kwamen er afgelopen zaterdag in de stromende regen 500 inwoners naar het marktplein in Nordhorn om te betogen tegen de Nordhorn Range en tegen de luchthaven Twente en waren er afgelopen maandag vele tientallen inwoners van de Grafschaft naar de manifestatie voor het stadhuis in Enschede gekomen voorafgaand aan de vergadering van de Stedelijke Commissie van de Gemeenteraad. Ook hebben zij zijn hun bezwaren middels vele insprekers naar voren gebracht tijdens de hoorzitingen. Deze bezwaren zijn de voldende:

Allereerst is er de vrees voor geluidsoverlast en luchtvervuiling die van negatieve invloed zullen zijn op het toeristische karakter van de Grafschaft Bentheim. Verder zijn ook zij van mening, dat er in het gebied van de Euregio economisch gezien geen plek is voor een tweede luchthaven naast de reeds bestaande luchthaven Münster Osnabrück, maar hun grootste bezwaar betreft het feit, dat zij als direct betrokkenen niet van meet af aan bij de planontwikkeling zijn betrokken. Zij beroepen zich daarbij op Europese wetgeving en internationale verdragen die deze betrokkenheid verplicht stellen bij plannen met grensoverschrijdende invloeden. Wat is het standpunt van het college van GS in deze?

En dan zijn er nog de wetenschappers van de universiteit van Twente.

Een luchtvaartdeskundige zegt over het rapport van VTM: “Gebrek aan onderbouwing maakt een keuze onmogelijk” en “Het rapport van VTM mist een adequate analyse van de concurrentiepositie van de luchthaven zoals voorzien in plan B”. Een bedrijfseconoom zegt: “Er kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de ‘kosten-baten-analyse’ van Ecorys die voor plan B een maatschappelijk-economisch positief resultaat zou opleveren ten opzichte van plan A” en “Het alternatieve plan A is niet verder dan in een globaal idee van cure en care uit de verf gekomen.”

“De door Ecorys gesuggereerde relatieve maatschappelijk-economische voordelen van Visie B moeten daarom als misleidend worden beschouwd.” Hoe verhouden zich deze uitspraken tot het door PS aangenomen amendement waarin werd uitgesproken, dat het plan ‘de Twentse Basis’ van de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente volledig zou worden meegenomen en gelijkwaardig op haalbaarheid zou worden getoetst?

Tenslotte zegt een econoom dat: “Ecorys een te lage discontovoet heeft losgelaten op de cijfers van VTM. Bij een juiste discontovoet zou het positieve saldo van kosten en baten zeer negatief zijn. Kortom investeren in de luchthaven is volstrekt onverantwoord.” Als dit juist is dan maar één ding zeggen: VTM is incompetent of de Vliegwiel Twente Maatschappij draait ons een rad voor ogen. In beide gevallen zal het hele project uitlopen op een financieel debacle waar de bevolking uiteindelijk voor zal moeten opdraaien.

Dan is er ook nog de PCFL, onze eigen commissie voor de Fysieke Leefomgeving. Zij zegt, dat: “het rapport van VTM onvoldoende ingaat op de ontwikkelingsmogelijkheden van de luchthaven Twente in internationaal opzicht en waarin zij zich commercieel kan onderscheiden van andere regionale luchthavens”. Ook schiet volgens de PCFL het rapport tekort op het punt dat er geen onderzoek is gedaan naar de kansen van een goede samenwerking met de luchthaven Múnster Osnabrück. Ook hierover graag een standpunt van het college.

Dan wil ik ook nog iets zeggen over het thema gezondheid. De adviescommisie voor de Milieu Effect Rapportage zegt daarover dat het plan MER niet uitdrukkelijk ingaat op de effecten van de voorgenomen activiteiten op de volksgezondheid. Tijdens de hoorzitting heeft de woordvoerder van de Stichting Hart van Twente een voorstel gedaan op dit punt. Graag een reactie van het college hierop.

Tenslotte nog enkele korte vragen en opmerkingen. Hoe verhoudt het aan de A1 geplande bedrijventerrein zich tot het Regionale Bedrijventerrein, dat er ondanks zijn naamsverandering tot op heden in al zijn XXLeegte bij ligt? En hoe denkt het college over invulling met pretparken om het plan rond te krijgen. Met name als je ziet dat een enigszins vergelijkbaar project als Go Planet toch om het eufemistisch te zeggen geen onverdeeld succes is geworden. En wat te denken van het parkeren als een van de belangrijkste inkomstenbronnen om de exploitatie van de luchthaven sluitend te krijgen. Daarmee is dan tegelijk de reclameslogan van gratis parkeren van de voormalige Enschede Airport Twente verleden tijd geworden. Nu nog de luchthaven zelf. En als het plan voor de luchthaven toch wordt aangenomen, en het ziet er koppensnellend naar uit dat dit wel eens het geval zou kunnen zijn, dan stel ik voor om wegens gebrek aan draagvlak in de regio de naam luchthaven Twente weer te veranderen in Airport Enschede.

Voor de aanvang van de vergadering heeft Natuurmonumenten meer dan 16000 handtekeningen aangeboden tegen het plan van de luchthaven. In de aanbiedingtoespraak pleitte de regio-directeur voor een onafhankelijk onderzoek van de cijfers en aannames van het rapport van VTM. Graag willen wij ons bij dit voorstel aansluiten.

Maar ik kan u nu al zeggen, dat het standpunt van de SP is en blijft: Geen luchthaven in het groene hart van Twente, omdat het onhaalbaar, onnodig en ongewenst is. Daarom zullen wij dan ook niet instemmen met het voorstel van het college en de daarbij horende bestuursovereenkomsten.

Hier nog enkele foto's van de manifestatie in Enschede:
lfejhdf
kjfhkf
kkktktkt

U bent hier