h

Begroting 2011: in gelul kun je niet wonen!

3 november 2010

Begroting 2011: in gelul kun je niet wonen!

Het beleid van het college voor wonen heeft als doel een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van woonmilieus. Dit aanbod voorziet in de vraag van de inwoners van Overijssel. Als instrument wordt daarvoor ingezet de prestatieafspraken met de gemeenten . Deze zijn prestatieafspraken zijn inmiddels met alle gemeenten op basis van hun woonvisies zijn gemaakt. Dat is mooi. Maar de werkelijkheid is, dat het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen steeds groter wordt. De wachttijden voor een goedkope huurwoning worden steeds langer. Voor een vrijkomende woning melden zich honderden woningzoekenden. Prestatieafspraken zijn mooi. Maar ook ik moet daarbij toch altijd nog denken aan de gevleugelde woorden van de voormalige staatssecretaris van volkshuisvesting Jan Schaeffer, dat je in gelul niet kunt wonen. Aldus Willy Lourenssen.

klik voor de gehele bijdrage

Begroting 2011

Bestuur

Enkele weken geleden spraken een tweetal burgemeesters uit Twente zich in de media uit voor een fusie van de provincies Overijssel en Gelderland. De nieuwe commissaris van de koningin was er als de kippen bij om te verklaren dat zij voor behoud van de zelfstandigheid van de provincie Overijssel is. Voor de SP fractie is dit aanleiding om ons standpunt over de provincies nog eens kort en duidelijk uiteen te zetten.

De SP is niet voor schaalvergroting op welk gebied van onze samenleving dan ook. Daarom zijn wij niet voor een fusie van Overijssel met Gelderland. Maar wij zijn ook niet voor het behoud van de provincie zoals die nu is. De SP is voor opsplitsing van de huidige provincie Overijssel is twee kleinere provincies: Twente en West Overijssel.

Zeker nu het nieuwe kabinet de WGR plus regio’s wil opheffen is dat het goeie moment om ook te kijken naar de huidige provincies.
De SP wil toe naar 25 kleinere provincies die qua schaal samenvallen met de huidige veiligheid- en politieregio’s. Op die manier komt het middenbestuur dichter bij de mensen te staan en vallen de verschillenden bestuurlijke structuren, zoals de veiligheidsregio’s, direct onder een democratisch gekozen bestuur. Deze kleinere provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun wettelijke taken en het toezicht op de gemeenten. Voor een aantal gemeenten zijn de provincies verder verantwoordelijk voor de uitvoering van gemeentelijke taken die, vanwege de schaalgrootte, niet bij de gemeenten kunnen worden ondergebracht. Daarnaast kunnen de waterschappen bestuurlijk worden ondergebracht bij de provincies.

Wonen

Het beleid van het college voor wonen heeft als doel een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van woonmilieus. Dit aanbod voorziet in de vraag van de inwoners van Overijssel. Als instrument wordt daarvoor ingezet de prestatieafspraken met de gemeenten . Deze zijn prestatieafspraken zijn inmiddels met alle gemeenten op basis van hun woonvisies zijn gemaakt. Dat is mooi. Maar de werkelijkheid is, dat het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen steeds groter wordt. De wachttijden voor een goedkope huurwoning worden steeds langer. Voor een vrijkomende woning melden zich honderden woningzoekenden. Prestatieafspraken zijn mooi. Maar ik moet daarbij toch altijd nog denken aan de gevleugelde woorden van de voormalige staatssecretaris van volkshuisvesting Jan
Schaeffer, dat je in gelul niet kunt wonen.

Werken

Onlangs werd ons door de Rekenkamer een rapport gepresenteerd over hun onderzoek naar de Innovatieroute Twente. Vooruitlopend op de behandeling van dit rapport willen wij nu alvast pleiten voor een grotere rol van het midden en kleinbedrijf. Teveel miljoenen lijken nu eenzijdig terecht te komen bij enkele grote bedrijven die de noodzakelijke innovatie makkelijk zelf zouden kunnen financieren.

Ecologische Hoofdstructuur

Volgens het college is de Ecologische Hoofdstructuur de ruggengraat van Overijssel. De SP fractie is het daar graag mee eens. Maar wat te denken van het feit, dat een van de eerste aankondigingen van het nieuwe kabinet was, dat de voorgenomen robuuste verbindingszones tussen de verschillende natuurgebieden worden geschrapt. Dat betekent ernstige schade aan de ruggengraat, die kan leiden tot pijnlijke rugklachten of nog erger verlammingen aan de hele structuur en tot hoge kosten voor herstel op lange termijn. Het zal zaak zijn om ook op dit punt het kabinet tot andere gedachten te brengen.

Mobiliteit

Het afgelopen jaar is er veel onrust ontstaan in Gelderland en Overijssel over de voorgenomen toename van het goederenvervoer per spoor door onze provincies als gevolg van het zgn spoorboekloos rijden van personentreinen in de Randstad. Een toename met 40 tot 80 goederentreinen per dag door steden en dorpen houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Een bijeenkomst van Regio Twente In Hengelo trok meer dan 300 bezoekers. Onlangs in Bathmen waren er ook zo'n aantal aanwezig.

In de vorige Statenvergadering is een motie aangenomen die deze ontwikkeling onacceptabel verklaarde. De SP was het daarmee volledig eens, Maar wij zijn niet akkoord met het zoeken naar alternatieven over bestaande of spoorlijnen of zelfs aanleg van nieuwe spoorlijnen. De SP is van oordeel dat de rechtstreekse door- verbinding van de Betuwelijn naar Duitsland eerst aan de orde moet komen. Maar de hoogste prioriteit moet volgens ons gegeven worden aan het vervoer over water, zowel via de binnenvaart, die erom zit te springen, als ook via de kustvaart. Iedereen noemt het water wel als alternatief maar vervolgens gaat men over tot de wanorde op het spoor. Laat de goederentreinen varen blijft onze leuze.

Tenslotte voorzitter zal de SP fractie niet instemmen met de voorliggende begroting vanwege het feit dat wij ons niet kunnen verenigen met een aantal grote projecten, waaronder met name de gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. met als kern de doorstart van een burgerluchthaven. Dat is en blijft voor ons een no go area.

3 november 2010

U bent hier