h

Sociale werkvoorziening moet op peil blijven!

17 december 2010

Sociale werkvoorziening moet op peil blijven!

De fracties van de SP en de PvdA hebben gezamenlijk vragen gesteld over de bezuinigingsplannen rond de sociale werkvoorziening.

spaldb

De sociale werkvoorziening verkeert in zwaar weer. Niet alleen vanwege de aanstaande rijksbezuinigingen op deze sector, met als gevolg het verlies van duizenden arbeidsplaatsen. Overijssel zal gaan ervaren wat het betekent als er zo drastisch het mes gezet gaat worden in het aantal beschutte werkplaatsen. Maar afgezien daarvan wordt het voor sociale werkvoorzieningen steeds moeilijker om nog voldoende opdrachten binnen te halen. De gevolgen van de economische crisis laat zich ook hier nadrukkelijk voelen. Bedrijven besteden minder uit, ook om op die manier het eigen personeel aan het werk te houden. Er wordt een oproep gedaan aan gemeenten om de sociale werkvoorziening nog meer te betrekken bij de uitvoering van werkzaamheden als schoonmaak, groenvoorziening, dienstverlening en onderhoud. De vraag is nu in hoeverre ook de provincie (nog meer) een rol kan spelen om de werkgelegenheid in de sociale werkvoorziening op peil te houden. Op de eerste plaats is dat van belang vanwege behoud van de bestaande arbeidsplekken, maar ook om de financiën van de gemeenten niet verder onder de druk te zetten. Het zijn immers de gemeenten die uiteindelijk moeten opdraaien voor de tekorten in de sociale werkvoorziening.

Hierover hebben de PvdA en de SP de volgende vragen:

Heeft u een beeld van de omvang van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening in Overijssel?

Wat zijn de uitkomsten van de begroting 2011 van de sociale werkvoorziening.
Is er sprake van een verslechtering in omzet en resultaat ten opzichte van 2009 en 2010?

Kunt u een nadere toelichting geven op de aard en hoeveelheid werk dat de provincie jaarlijks uitbesteedt aan de sociale werkvoorziening. Graag een specificatie van iedere sociale werkvoorziening afzonderlijk.

Bent u bereid een nader onderzoek te doen welke aanvullende mogelijkheden er zijn om werkzaamheden uit te besteden aan de sociale werkvoorziening? Of is GS van mening dat hier geen taak voor haar is weggelegd?

Is het vervolgens zinvol om een nader overleg te organiseren met de Overijsselse sociale werkvoorzieningen om te vernemen welke kansen zij zien om opdrachten voor de provincie uit te voeren?

Is het een idee (voor zover dit al niet gebeurt) om bij de aanbesteding van werk zoals bij schoonmaak en (groen)onderhoud de voorwaarde op te nemen dat een x aantal arbeidsplaatsen bestemd dienen te zijn voor medewerkers van de sociale werkvoorziening.

Zijn er in dit opzicht belemmeringen in de aanbestedingsregels waardoor de sociale werkvoorziening geen preferente positie mag innemen bij het verstrekken van opdrachten?

Namens de PvdA, Wim Dalhuisen en de SP, Willy Lourenssen.

U bent hier