h

Stuur vrouwen in barensnood niet het bos in!

7 februari 2011

Stuur vrouwen in barensnood niet het bos in!

De provinciale SP wil een interpellatiedebat in de Statenvergadering op woensdag 9 februari over de concentratie van de bevallingen in het Hengelose ziekenhuis. De SP wil van de provincie weten hoe het zit met de hoge babysterfte in Nederland, over de noodzakelijke 24x7-bereikbaarheid bij bevallingen, de garantie van maximaal 15 minuten aanrijtijd en dus basiszorg in de naaste omgeving.

Ook wil de SP weten of de ambulancezorg aan de maximale aanrijtijd kan voldoen bij concentratie van zorg. Tot slot wil de SP weten wat de provincie gaat doen met de nadelen van de marktwerking in de zorg waardoor de verschraling in de zorg wordt gestopt. Zeker nu blijkt dat hierdoor mogelijk onnodig veel kinderen sterven.

Afgelopen week is er onrust ontstaan in Almelo en omgeving om niet langer te kunnen bevallen in het ziekenhuis van Almelo. Intussen hebben ruim 10.000 Twentenaren een petitie, een initiatief van de SP, ondertekend om in de toekomst voor bevallingen in Almelo terecht te kunnen. Ook medewerkers van het ziekenhuis hebben hun zorgen geuit en de gemeente Almelo heeft intussen raadsbreed een motie aangenomen om de sluiting van de kraamafdeling tegen te gaan. De gemeente Almelo kan hierbij de steun van de provincie goed gebruiken en de provinciale SP wil met haar interpellatiedebat daartoe bijdragen.

De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie:

Is GS op de hoogte van de hoge babysterfte in Nederland? Zo ja, wat betekent dat dan voor thuisbevallingen en de klinische verloskunde in Overijssel?

Is klinische verloskunde basisziekenzorg en zo ja, betekent dat dan 24 uur per dag, 7 dagen per week in elk ziekenhuis? Zo neen, waarom niet?

Betekent basiszorg ook dat die binnen 15 minuten reistijd beschikbaar moet zijn? Zo neen waarom niet?

Kan op dit moment gegarandeerd worden dat de maximale reistijd van 15 minuten voor alle vormen van basiszorg in Overijssel gehaald word? Zo neen, waarom niet?

Is GS, respectievelijk de Regio Twente, vooraf gekend in de plannen van de ZGT-directie over de concentratie van de klinische verloskunde in Hengelo? Zo neen, waarom niet?

Betekenen de plannen van de ZGT-directie dat maximaal 15 minuten reistijd voor klinische verloskunde niet langer voor iedereen in het werkgebied van ZGT haalbaar is?

Heeft de ZGT-directie bij haar plannen vooraf de ambulancezorg geconsulteerd? Zo ja, wat waren de bevindingen? Zo neen waarom niet?

Heeft GS, respectievelijk de Regio Twente, in haar verantwoordelijkheid voor de (aanrijtijden van de) ambulancezorg overleg gehad met de ambulancezorg over de mogelijke gevolgen? Zo ja, wat waren de resultaten van dat overleg? Zo neen, waarom niet en bent u bereid dat alsnog te doen en de Staten daarover de informeren?

Herkent u in de plannen van de ZGT-directie de gevolgen van de marktwerking in de zorg? Zo neen waarom niet? Zo ja, wat en wanneer kunt en wilt u doen om deze verschraling in de zorg in de volledige basiszorg provinciebreed tegen te gaan?

U bent hier