h

SP zet in tegen de tweedeling in Overijssel

26 maart 2015

SP zet in tegen de tweedeling in Overijssel

Foto: SP

Na de installatie van alle Statenleden mocht fractievoorzitter William van den Heuvel zijn maidenspeech geven met daarin de duiding van de verkiezingsuitslag en de maatschappelijke opgaven.

 

Hierbij zijn bijdrage:

"Allereerst wil ik alle partijen die hebben gewonnen feliciteren met de uitslag, in het bijzonder de Partij voor de Dieren die het voor het eerst is gelukt om in de Staten te komen.
Ook de SP behoort tot de winnaars en ik wil de kiezers bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons gesteld hebben. Aan ons de plicht om dit vertrouwen waar te maken.

Wat de zetelverdeling betreft valt ons vooral de groeiende versplintering op en het duidelijk verlies voor de regeringspartijen, met name de PvdA. Dit duidt erop dat veel mensen ontevreden zijn met een eerder gemaakte keuze maar een duidelijke lijn voor een alternatief wordt met deze uitslag niet aangegeven.
Verder blijkt de opkomstteleurstellend laag te zijn met name in de grote steden. In Enschede bijvoorbeeld is de opkomst slechts 40 %. 
Als SP hebben we intensief campagne gevoerd om mensen te bewegen om te gaan stemmen. Met name in de sociaal zwakkere wijken hebben we daarbij kunnen vaststellen dat er veel onvrede bestaat, de mensen hebben weinig hoop dat er iets te goede kan veranderen. Ze blijven thuis omdat er volgens hen toch niets aan te doen valt.
De lage opkomst is daarmee symptomatisch voor de groeiende tweedeling in onze samenleving. Aan de ene kant is er een grote groep van mensen met een hoge opleiding en goede banen of pensioenen, aan de andere kant staan lager opgeleide mensen met laag betaalde en onzekere banen, als ze al werk hebben, of met alleen een AOW uitkering. De klappen van de economische recessie en de stijgende werkloosheid zijn juist bij deze laatste groep het hardste aangekomen. Daar komen nog de gevolgen van de bezuinigingen en de afbraak van collectieve voorzieningen bij.
De vooruitzichten voor de mensen aan de midden- en onderkant van de arbeidsmarkt zijn helaas slecht. Door technologische ontwikkelingen en de nog altijd toenemende globalisering dreigen de komende jaren in het segment van de lagere middenklasse nog meer banen te verdwijnen. Mocht het economisch herstel doorzetten dan zullen hierdoor de vruchten van dit herstel vooral door die mensen geplukt worden die het nu al goed hebben.
Dit geeft wat de SP betreft meteen de belangrijkste maatschappelijke opgave voor de provincie aan. Er moet weer perspectief ontstaan voor de mensen die nu buiten de boot dreigen te vallen. Hiervoor is een actieve rol van de overheid nodig. Als we het aan de vrije markt overlaten dan worden de sterken nog sterker en de zwakken zwakker, totdat het systeem in elkaar klapt en iedereen met lege handen staat.
De bestrijding van de werkloosheid heeft daarom voor ons prioriteit. Er moeten goede banen ontstaan voor mensen met een middelbare of lagere opleiding.
De SP denkt dat we dat kunnen doen door slim doelen te combineren zoals het stimuleren van sociale, duurzame woningbouw zodat dat niet alleen werk oplevert voor een grote groep die nu werkloos thuis zit maar ook bijdraagt aan onze milieudoelstellingen en aan lagere woonlasten. 
Een andere opgave is de toekomst van het platteland. We zien daar krimp, vrijkomende gebouwen en het verdwijnen van voorzieningen maar we zien ook nieuwe bedrijvigheid, meer toerisme en een groeiende werkgelegenheid, met name in het MKB. Wat de SP betreft moet die ontwikkeling ondersteund worden, onder andere door juist te investeren in openbaar vervoer. 
In de landbouw vinden wij het tijd voor een nieuwe koers. Om nog een behoorlijke boterham te kunnen verdienen, wordt de schaal steeds groter en raakt de landbouw steeds meer geïndustrialiseerd. Die koers is onhoudbaar en loopt onherroepelijk dood vanwege de volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu, natuur en landschap. De SP streeft daarom naar een duurzame, regionale en diervriendelijke landbouw.
Ook in de verbetering van onze leefomgeving liggen nog grote opgaven. Denk maar aan het asbestprobleem dat dringend moet worden aangepakt. Ook de natuur en de biodiversiteit verdienen meer aandacht dan ooit, de natuur is immers de basis van ons bestaan.
In de omschakeling naar duurzame energie zullen we de komende jaren alle zeilen bij moeten zetten om onze doelstellingen te behalen. Dat moeten we doen door middel van het opwekken van duurzame energie maar ook door energie te besparen. De SP stelt daarom voor om nog meer te investeren in de isolatie van woningen.
De lage opkomst bij de Provinciale Staten verkiezingen betekent ook dat onze democratische legitimiteit onder druk staat. Zeker als we bedenken dat de meeste mensen die de moeite hebben genomen om te gaan stemmen dat vooral ook doen voor de Eerste Kamer en niet per se voor de provincie. De SP vindt het daarom van groot belang dat de inwoners van Overijssel meer worden betrokken bij de besluitvorming. Niet alleen via inspraak, maar ook door mensen meer zeggenschap te geven en door initiatieven vanuit de bevolking te ondersteunen."

U bent hier