h

SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks: TTIP en CETA bedreiging voor de provinciale democratie

11 september 2015

SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks: TTIP en CETA bedreiging voor de provinciale democratie

De Partij voor de Dieren diende woensdag 9 september samen met de SP en GroenLinks een motie in tegen TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) en CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Reden hiervoor is dat de zeggenschap en beleidsruimte van provinciebesturen mogelijk door TTIP en CETA worden beperkt. Nieuwe en bestaande regelgeving, ook op decentraal niveau, zal worden getoetst, en mogelijk verworpen, door een ondemocratisch en technocratisch comité. Vrijhandelsakkoorden moeten geen instrumenten zijn om de Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen te versoepelen of zelfs af te schaffen.

De SP, de Partij voor de Dieren en GroenLinks willen dat Gedeputeerde Staten in interprovinciaal verband, in Brussel en Den Haag de mening van Provinciale Staten over CETA en TTIP uitdragen en in interprovinciaal (IPO) verband de dialoog aangaan met andere provincies die zich zorgen maken over de gevolgen van CETA en TTIP.

Wat zijn de bezwaren tegen TTIP en CETA?

TTIP is het handelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten dat nu in de maak is en dat sociale standaarden en democratische rechten afbreekt. CETA is een vrijhandelsakkoord tussen Europa en Canada dat al is ondertekent, maar nog niet definitief is goedgekeurd. Een bezwaar van de SP tegen deze vrijhandelsverdragen is, dat het gelijktrekken van regels meestal leidt tot verlaging van standaarden. Door een grote interne markt te vormen met de Verenigde Staten, maar ook met landen als Canada en Japan, worden onze eigen waarden en verworvenheden onder druk gezet, met als gevolg banenverlies, afbraak van onze arbeidsrechten en aantasting van de voedselveiligheid. Bedrijven gaan zich vestigen waar de lonen het laagst zijn en de fiscale voordelen het grootst. Ook is er grote kans dat we Amerikaanse toestanden krijgen met chloorkippen, schaliegas en genetisch gemanipuleerd voedsel.

Een ander bezwaar dat de SP heeft is dat Investor-State Dispute Settlement (ISDS) onderdeel is van deze verdragen. ISDS is een commissie van (bedrijfs)juristen die op basis van een vrijhandelsverdrag mag beslissen over de ‘schade’-vergoeding als gevolg van een democratisch besluit. Hierdoor kunnen bedrijven, als zij zich benadeeld voelen door wetgeving, enorme schadeclaims bij landen neerleggen en toegewezen krijgen zonder tussenkomst van een rechter.

ISDS is niet nieuw. Het systeem is ook onderdeel van handelsverdragen tussen landen onderling. Een bekend voorbeeld is het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, 4,7 miljard euro van de Duitsers eiste, nadat de Duitse regering na de gebeurtenissen in Fukushima besloot dat het land ging stoppen met kernenergie. Een ander voorbeeld is Veolia dat 82 miljoen euro eiste van Egypte, omdat ze hun werknemers meer moesten betalen vanwege invoering van een minimumloon.

Kom ook in actie tegen TTIP

Op zaterdag 10 oktober, een grote Europese actiedag tegen TTIP, wordt ook in Amsterdam een manifestatie georganiseerd.
Kom ook naar Amsterdam en kom in actie tegen dit wurgakkoord. Via het Facebook-event blijf je op de hoogte van de plaats en de tijd van de manifestatie. 

Reactie toevoegen

U bent hier