h

Terugdringen tweedeling belangrijke opgave voor provincie

11 november 2015

Terugdringen tweedeling belangrijke opgave voor provincie

In mei dit jaar gaf de SP bij de bespreking van het coalitieakkoord aan dat het probleem van de groeiende sociale tweedeling een aparte hoofdopgave zou moeten zijn. Ook in de begroting, die vandaag werd behandeld, mist de SP plannen om deze tweedeling tegen te gaan.

De SP heeft bij de behandeling van de begroting twee moties ingediend. Een motie om het bouwen van sociale huurwoningen te stimuleren. En een motie om te zorgen voor tijdelijke woningen om het voortdurende gesleep met vluchtelingen te beëindigen. Beide moties werden met ruime meerderheid aangenomen.

Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter William van den Heuvel aan het debat over de begroting:

"De afgelopen maanden is er veel onrust geweest rond de opvang van vluchtelingen. We plukken nu de wrange vruchten van jarenlange bezuinigingen en afbraak van voorzieningen waardoor grote groepen in de samenleving ieder vertrouwen in de politiek hebben verloren. Ook nu zien we weer dat de AZC’s voor het grootste deel in de armere buurten en gemeenten worden neergezet. Om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen zullen we de tweedeling in de samenleving terug moeten dringen. Hier ligt wat de SP betreft ook voor de provincie een belangrijke opgave.

Eén van de terreinen waar deze tweedeling zich duidelijk manifesteert is de volkshuisvesting. Mensen staan al jarenlang op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Door de komst van vluchtelingen is men bang dat dat ze langer op een woning moeten wachten en daardoor worden de vluchtelingen als een bedreiging ervaren. De provincie Limburg heeft in overleg met de gemeenten en woningcorporaties het initiatief genomen om dit probleem met een actieplan aan te pakken. De SP stelt voor dat Overijssel deze aanpak overneemt, uiteraard aangepast voor de situatie in Overijssel. Daarvoor dienen we de volgende motie in: “Motie: stimulering sociale volkshuisvesting”.

Op de korte termijn stelt de komst van vluchtelingen ons ook voor problemen in de noodopvang. Met name het voortdurende gesleep met vluchtelingen vormt een zware belasting voor de vluchtelingen zelf en voor de gemeenten. Om een einde aan dit gesleep te maken wil de SP dat er zo snel mogelijk tijdelijke woningen worden gerealiseerd voor statushouders. Hiervoor dienen we de motie: “Motie: tijdelijke woningen voor statushouders” in.

De begroting 2016 die vandaag voorligt bevat weinig nieuw beleid. Dit is het gevolg van de keuze van de coalitie om eerst het gesprek met de samenleving aan te gaan en de resultaten als basis te gebruiken voor haar plannen. Op zich kunnen we ons vinden in de werkwijze, maar de oogst van de gesprekken tot nu toe vinden we mager. Wij hopen dat het college de komende tijd wat voortvarender aan het werk gaat en ons daar ook meer bij betrekt.

Op economisch gebied maken we ons vooral zorgen over de lager opgeleiden op de arbeidsmarkt. In toenemende mate worden deze mensen verdrongen door beter gekwalificeerden. Om deze verdringing tegen te gaan zullen er in het middensegment meer banen bij moeten komen. We zijn dan ook blij met de extra aandacht van de provincie voor de versterking van het midden- en kleinbedrijf. Er zal echter ook meer geïnvesteerd moeten worden in de kwetsbaarste groepen op de arbeidsmarkt. We zien bijvoorbeeld dat de overheid slechts de helft van het afgesproken aantal aangepaste arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten weet te realiseren. De provincie Overijssel zou hierin wat de SP betreft het goede voorbeeld moeten geven door wel het afgesproken aantal mensen in dienst te nemen.

 In ons initiatiefvoorstel “Asbest de B.A.A.S.” hebben we er bewust voor gekozen om waar dat mogelijk is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Wij zouden het een goede zaak vinden als al bij de opzet van projecten wordt nagedacht hoe we daarin mensen met beperkingen of een afstand tot de arbeidsmarkt een plek kunnen geven.

Wij stemmen in met het innovatiebeleid en het bevorderen van de maakindustrie, maar we verzetten ons tegen de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein bij vliegveld Twente voor de ‘Technology Base Twente’. Twente kampt nu al met een overschot aan bedrijventerreinen.

De schaalvergroting en industrialisatie in de landbouw gaan alsmaar verder. Het landschap, de natuur en het dierenwelzijn worden hierdoor ernstig aangetast. Door de maxima voor het aantal te houden dieren in de veehouderij los te laten geeft dit college ruim baan voor nog verdere schaalvergroting.

De SP is voor een kleinschaligere en hoogwaardige landbouw die past in het landschap en de natuur. Hiervoor willen we duurzame landbouw stimuleren en het gebruik van landbouwgif zoveel mogelijk terugdringen.

Hoewel het mobiliteitsbeleid van de provincie goede elementen bevat, zoals het verminderen van mobiliteit door betere ruimtelijke afstemming, meer aandacht voor fiets en ketenmobiliteit en het bevorderen van schonere vervoersmiddelen, vinden wij dat de provincie schromelijk tekort schiet op het terrein van het openbaar vervoer. Terwijl de provincie op haar website nog steeds aangeeft dat het de taak van de provincie is om te zorgen voor een goede regionale bereikbaarheid voor iedereen, wordt er steeds verder bezuinigd op het openbaar vervoer. De hardste klappen vallen op het platteland maar ook op het stadsvervoer zal worden bezuinigd. De regiotaxi, die ooit de wegbezuinigde lijnen op het platteland moest vervangen, wordt ook opgeheven. Het lijkt erop dat de provincie zich niet meer om het platteland, de ouderen, scholieren, kinderen, werklozen en recreanten bekommert. De SP wil het openbaar vervoer weer op een goed niveau brengen.

Op het vlak van mobiliteit maken we ons grote zorgen nu in de commissie verkeer en vervoer is gezegd dat er nog steeds niet gespaard wordt voor de piek van ongeveer 1/3 deel van de wegen en kunstwerken die de komende 12 jaar aan vervanging toe zijn. Die piek ontstaat doordat veel wegen en kunstwerken net na de oorlog zijn aangelegd. Ook heeft het Bouwbesluit 2012 voor kunstwerken financiële gevolgen omdat kunstwerken eerder vervangen moeten worden. De SP heeft er vaak op gewezen dat we zouden moeten sparen om die piek straks op te vangen in plaats van het er op aan te laten komen. Maar hoewel in de vorige coalitieperiode wel de indruk werd gewekt dat er een start gemaakt zou worden met het sparen daarvoor, blijkt dat niet zo te zijn. In de commissie is gelukkig wel toegezegd dat we op korte termijn worden geïnformeerd over wat er nodig is en wat we zouden kunnen en moeten doen.

Voor de generaties na ons is het van groot belang dat we zo snel mogelijk overschakelen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk dat deze coalitie haar ambities op dit terrein heeft verlaagd en met deze begroting 20 M € uit het energiebeleid haalt.

 In het Nederlandse klimaat vormt windenergie een goede bron van duurzame energie. Bij nieuwe windenergieprojecten vinden wij het wel noodzakelijk dat deze worden gedragen door de gemeenschap waarin de windmolens worden geplaatst. Hiervoor moeten de bewoners in een vroeg stadium worden betrokken bij de planontwikkeling en moeten ze gecompenseerd worden voor de overlast door te delen in de opbrengst.

De SP vindt een schoon en gezond leefmilieu van groot belang. Voor de komende jaren vormt de sanering van het asbest een grote uitdaging. Wij zijn blij dat ons initiatief om deze sanering veel voortvarender aan te gaan pakken positief wordt ontvangen.

Naast het opruimen van de vervuiling die in het verleden is ontstaan moeten wij voorkomen dat wij de generaties na ons opzadelen met onze rotzooi. Wij verzetten ons daarom tegen de afvalwaterinjecties van de NAM. Daarnaast heeft de manier waarop de NAM met de lekkages in de afvalwaterleiding is omgegaan ons vertrouwen in de NAM ernstig beschadigd.

Ook de plannen van Akzo om zoutcavernes met chemisch afval op te vullen keuren wij af. Zeker als we bedenken dat er geen enkele technische reden is om hiervoor chemisch afval te gebruiken in plaats van ongevaarlijke stoffen. Wij willen voorkomen dat Twente het afvalputje van Europa wordt waar bedrijven tegen betaling hun gif kunnen laten dumpen.

Voorzitter, na mijn betoog zult u begrijpen dat wij ons niet kunnen vinden in de hoofdlijnen van deze begroting. Net als in voorgaande jaren moeten wij deze daarom afkeuren."

Reactie toevoegen

U bent hier