h

Veiligheid rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor onvoldoende gewaarborgd

31 mei 2016

Veiligheid rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor onvoldoende gewaarborgd

De SP Overijssel vindt dat er meer moet worden gecontroleerd op het naleven van de regels rond het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. De SP wil daarom dat het college van Gedeputeerde Staten bij de staatssecretaris daarop gaat aandringen. Daarnaast wil de SP duidelijkheid over wie er nu bestuurlijk verantwoordelijk is voor het vervoer over spoor van gevaarlijke stoffen die door Overijsselse bedrijven worden geproduceerd, verwerkt of opgeslagen.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft naar aanleiding van de treinbotsing bij Tilburg in 2015 een onderzoeksrapport gepubliceerd. Hieruit bleek dat de lekkage die door de botsing ontstond, zich kon voordoen doordat de betrokken spoorbedrijven om logistieke en economische redenen beslissingen namen die afbreuk deden aan het effect van reeds geldende veiligheidsmaatregelen. De OVV geeft daarom aan dat chemiebedrijven duidelijke afspraken met vervoerders moeten maken over de veiligheid van de spoortransporten van gevaarlijke stoffen.
Omdat de provincies sinds januari 2016 bestuurlijk verantwoordelijk is voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, verwerken of opslaan, vindt de SP dat GS erop moet aandringen dat deze afspraken worden gemaakt en dat er meer en beter wordt gecontroleerd.

Statenlid Harry Broekhuijs: “Waar de SP zich ook zorgen over maakt is dat niet duidelijk is wie nu verantwoordelijk is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Ligt die verantwoordelijkheid nu ook bij de provincie of ligt die bij het Rijk? Wij willen daar duidelijkheid over zodat dat niet tussen wal en schip valt met alle mogelijke gevolgen van dien”. In maart 2016 stelde de SP schriftelijke vragen over de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. De antwoorden op deze vragen gaven niet de duidelijkheid die de SP graag wil en daarom zijn ze vorige week besproken in de Statencommissie Verkeer en Vervoer. Naar aanleiding van die bespreking zal de SP in de statenvergadering van 8 juni een motie indienen om GS te vragen bestuurlijke druk uit te oefenen om meer en beter te controleren op het naleven van de regels.

De SP is wel blij dat de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeenten langs het spoor nu actie hebben ondernomen om eerder te worden geïnformeerd over de inhoud van de goederentreinen die door beide provincies rijden. Bij een calamiteit beschikken de hulpdiensten namelijk pas na 15 minuten over deze informatie. Daarnaast blijkt uit steekproeven achteraf van het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) dat het niet altijd de aangemelde stoffen zijn die ook daadwerkelijk worden vervoerd. Statenlid Broekhuijs: “het is echt van groot belang dat deze informatievoorziening sneller en beter wordt. De kans dat er iets gebeurt is misschien niet groot maar áls het mis gaat, kunnen de gevolgen enorm zijn en dat is het zaak dat iedereen zo goed mogelijk daarop is voorbereid. Maar liever nog willen we dat alle gevaarlijke stoffen over de Betuwelijn gaan. Of nog beter: laat de goederentrein varen! "

Reactie toevoegen

U bent hier