h

SP stemt niet in met Perspectiefnota 2016

9 juli 2016

SP stemt niet in met Perspectiefnota 2016

De tweedeling in de samenleving neemt toe. In het tegengaan van deze tweedeling ziet de SP een belangrijke taak voor de Provincie. De SP vindt het een gemiste kans dat in de Perspectiefnota 2016 weinig aandacht wordt besteed aan het terugdringen van de toenemende welvaartsverschillen.

De Perspectiefnota 2016, waarin het beleid voor de komende jaren wordt vastgesteld, werd woensdag 6 juli besproken door Provinciale Staten. Het beleid van deze coalitie (CDA, D66, VVD en CU) is niet het beleid waar de SP voor kiest. De voorstellen van de SP om de Perspectiefnota beter te maken werden helaas verworpen. Reden voor de SP om tegen deze nota te stemmen.

Lees hieronder de bijdrage van de SP:

Na jaren van recessie en stagnatie tekent zich een voorzichtig herstel af, de vruchten van dit herstel zijn echter zeer ongelijk verdeeld. Overal in de samenleving zien we de tegenstellingen toenemen: tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen arm en rijk en tussen jong en oud. Ook regionaal nemen de welvaartsverschillen toe. De SP vindt het terugdringen van deze tegenstellingen één van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. De perspectiefnota besteedt echter weinig aandacht aan deze problemen. Het college laat hiermee één van de belangrijkste problemen van onze tijd liggen.

Het valt de SP op dat steeds meer investeringsvoorstellen niet zijn voorzien van meetbare doelen en uitgangspunten en dat de te verrichten inspanningen weinig concreet worden gemaakt. Er is ook maar een zeer beperkte onderbouwing van de gevraagde bedragen. Een risicoparagraaf ontbreekt vaak volledig, begrijpelijk want om die te kunnen schrijven moet je eerst duidelijk hebben wat je wilt bereiken en wat je daarvoor gaat doen. De zogenaamde investeringsvoorstellen beginnen steeds meer het karakter van een startnotitie te krijgen op basis waarvan er pas later echte investeringsvoorstellen worden ontwikkeld. En omdat na het vaststellen van een investeringsvoorstel de rol van PS beperkt is tot het op de hoogte blijven, is PS nu al op een veel eerder moment in het proces niet meer aan zet. De SP vindt dit een kwalijk zaak omdat Staten hierdoor beperkt wordt in haar kaderstellende en controlerende rol. Wij vinden daarom dat we als PS nog eens expliciet moeten vaststellen wat we van een investeringsvoorstel verwachten en alleen voorstellen in behandeling moeten nemen die daar aan voldoen.

Mobiliteitsbeleid
In de perspectiefnota wordt hier als kop “We zijn voor iedereen bereikbaar” gebruikt. Dit klinkt ons erg wrang in de oren nu de Staten onlangs heeft besloten tot de afbraak van het openbaar vervoer op het platteland. Niet alleen zijn we daarmee een belangrijk middel tegen files kwijtgeraakt, ook dreigen mensen zonder eigen vervoer, waaronder veel ouderen, hierdoor in een isolement te raken. Het excuus dat we nu eenmaal moeten bezuinigen gaat niet op. De provincie stopt immers wel tientallen miljoenen in de financiering van Rijkswegen terwijl die helemaal niet tot de kerntaken van de provincie behoren.
Het besluit van de provincie om voor de indexatie van de OV uitgaven de lagere indexatie van de provincie te gebruiken in plaats van de OV-index leidt ertoe dat het OV de komende jaren nog verder wordt afgeknepen en heeft niet onze instemming.
Waar we wel mee aan de slag gaan, is een initiatiefvoorstel wandelen. Het is goed als voor- en natransport voor het OV, goed voor recreatie en toerisme en goed voor de gezondheid. We willen kijken hoe we het wandelen kunnen stimuleren door in al onze taken te kijken waar er raakvlakken zijn en hoe we er rekening mee kunnen houden. We hebben hier al een begin mee gemaakt en gaan hier nu ook samen met andere fracties mee verder.

Huisvesting Statushouders
We zijn blij dat er geld wordt uitgetrokken voor de huisvesting van statushouders in extra sociale woningen. We zijn het echter niet eens met de opvatting van het college dat het om een tijdelijk knelpunt gaat zodat er alleen maar tijdelijke wooncapaciteit in het sociale segment hoeft te worden gecreëerd. Dit betekent namelijk dat er op termijn, als deze tijdelijke capaciteit weer wegvalt, extra druk op de bestaande voorraad sociale woningen ontstaat. Daarnaast willen wij dat er ook wat wordt gedaan voor de mensen die nu lang moeten wachten op een sociale woning. Dit maakte ook nadrukkelijk deel uit van de opdracht die in november aan het college is meegegeven.
De SP vindt daarom dat er ook permanente woningen bij moeten komen in het sociale segment. Wij dienen daarvoor met de PvdA de motie 'Sociale huurwoningen' in.

Duurzaamheid
Het college geeft terecht aan dat met het klimaatakkoord in Parijs de energietransitie nog urgenter is geworden. Ook de nieuwste wetenschappelijk inzichten geven daar aanleiding toe.
Met de huidige inzet zal het heel moeilijk worden om de reeds verlaagde doelstelling van 20 % hernieuwbare in 2023 te halen, terwijl er eigenlijk nog veel meer nodig is. We zitten in 2015 op 7 % en stijgen ongeveer 0,6 % per jaar. Zonder trendbreuk komen we niet verder dan 12 % hernieuwbare energie in 2023.
Desondanks heeft de coalitie met het coalitieakkoord het budget voor het energiefonds met 20 M euro verkleind. Hiervan wordt nu 10 M euro gerepareerd. Gezien de uitdagingen waar wij voor staan vinden wij dit onvoldoende. We willen daarom samen met de PvdD het amendement 'Financiële middelen voor provinciaal klimaatbeleid' indienen.

Asbest
Als SP hebben wij ons hard gemaakt om de sanering van de asbestdaken voortvarend aan te pakken en hebben we daar zelfs een initiatiefvoorstel voor ingediend. Alleen met de volle inzet van de provincie en andere overheden gaat het lukken om in 2024 alle asbestdaken gesaneerd te hebben. Wij zijn blij dat het college ons initiatief heeft overgenomen en hier extra geld voor uittrekt. Wij willen hier nog een tandje bij zetten door naast het verwijderen van de asbestdaken ook in te zetten op het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot. Hiervoor dient de SP het amendement 'Subsidie asbestdaken en asbest dakbeschot' in.

Cultuur
De SP fractie heeft ingestemd met de cultuurnota, onder andere vanwege de toezegging van de gedeputeerde om 4 miljoen extra vrij te maken voor cultuur. Dat is mooi maar gezamenlijk hebben we als Staten de cultuurnota nog beter gemaakt door middel van moties en amendementen. Als we deze goed bekijken komen we tot de duidelijke slotsom dat 4 miljoen niet voldoende is voor onze gezamenlijk ambities. Voor een meer realistisch evenwicht tussen onze middelen en onze ambities is minimaal 6 miljoen extra nodig. We dienen daarom samen met de PvdA het amendement 'Meer geld voor cultuur' in.

 Participatiewet
Wij zijn blij met het voorstel om voor de 25 participatiebanen extra formatieplaatsen te scheppen en extra budget beschikbaar te stellen. We zijn het niet eens met suggesties van andere partijen om deze banen ten koste van de bestaande formatie in te vullen.
Wij vinden dat de formatie bij de provincie op basis van de taken die de provincie op zich neemt moet worden bepaald. Het geforceerd beperken van de formatie lijkt zuinig, maar leidt juist tot meer uitgaven omdat de tekorten in de formatie met externe inhuur moeten worden ingevuld.

Reactie toevoegen

U bent hier