h

Windturbine-park de Veenwieken

28 september 2016

Windturbine-park de Veenwieken

Vandaag opnieuw aan de orde in Provinciale Staten van Overijssel, het windturbine-park de Veenwieken. De bijdrage van SP Statenlid Harry Broekhuijs is als volgt:

Foto: SP

Al 12 jaar wordt er gesproken over het Windturbine-park de Veenwieken. Er is een landelijke afspraak over de ambitie in megawatts die de provincie voor 2020 gerealiseerd moet hebben.

Wanneer de processen die nodig zijn om deze ambitie te halen allemaal zoveel tijd kosten als het proces van de Veenwieken, gaan we die ambitie bij lange na niet halen.

De ambitie is goed. De Veenwieken staat garant voor een derde van de totale ambitie. Het wel of niet doorgaan van dit project heeft daarom een hele grote impact. Met de finish in zicht willen we nog een eindsprintje maken.

De SP is groot voorstander van het gebruik van wind- zonne- en waterenergie. Wij zijn voorstander van grootschalige inzet van hernieuwbare energie en de innovatie daarvan.

Maar, niet ten koste van alles.

Zeker niet ten koste van de bewoners van het gebied.

Het project de Veenwieken is een bijzonder project. Een bijzonder project omdat er een aantal turbines erg dicht bij de woningen gebouwd gaan worden.

En bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen.

Bij de Universiteit Groningen zijn er nieuwe onderzoekresultaten bekend met betrekking tot het geluid. Vooral ’s nachts blijkt de geluidsoverlast veel groter dan tot nu toe werd aangenomen.

De windsnelheden op de hoogte van de turbine’s blijken ’s nachts groter dan overdag.

’s Nachts wordt er meer geluid geproduceerd. Terwijl ’s nachts ook nog eens de impact van geluid groter is dan overdag. Met de huidige berekeningen wordt de norm ’s nachts 57% van de tijd overschreden, terwijl door de gebruikte systematiek de geluidsoverlast door het jaargemiddelde nèt binnen de gestelde normen blijft.

Maar is dat ook zo? We hebben het hier over een molen waarvan het geluid alleen berekend is. Het is een tekentafelmodel waarvan nog geen enkel testresultaat bekend is, simpel om het feit dat er nog niet een dergelijke molen gebouwd is waardoor er testen zouden kunnen worden uitgevoerd.

De fabrikant geeft garanties af, maar hoe hard zijn die? We kennen allemaal het voorbeeld van de zuinige Volkswagen.

Wat als de exploitatie minder rooskleurig is? Wat wanneer de olieprijs lang laag blijft waardoor het rendement onder druk staat?

Ik moet u eerlijk bekennen dat de bijdrage van de exploitanten tijdens de commissievergaderingen deze zorgen vergroot hebben.

Voorzitter, de lengte van het proces, de finish die in zicht is, de ambitie voor hernieuwbare energie, 2020 als deadline, zij zorgen er gezamenlijk voor dat de belangen van de bewoners uit beeld dreigen te raken.

De bijzondere omstandigheden en de recente onderzoeksgegevens, de onzekerheden van de tekentafelmodellen, vragen wat de SP betreft om een duidelijke maatregel. Deze maatregel is wat ons betreft een vastgesteld maximum voor de geluidspiek. 1 voor overdag en 1 voor ’s nachts.

Daarom dien ik het volgende amendement in':

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging / wijzigingen voor in het ontwerp-besluit van statenstuk PS/2016/782:

  1. punt 4 wordt aan het dictum toegevoegd:

Er geldt een maximale geluidsnorm van Lden 50 dB en Lnight 43 dB

Toelichting:

Met de voorgestelde wijziging wil de indiener voorkomen dat wanneer de geluidsbelastingen in de praktijk tegen vallen de nachtrust van de bewoners onevenredig wordt verstoord, terwijl de gemiddelde jaarbelasting net binnen de norm blijft.

 

Reactie toevoegen

U bent hier