h

Belangrijke extra investeringen in provinciebegroting

23 november 2022

Belangrijke extra investeringen in provinciebegroting

Bij de behandeling van de provinciebegroting is een extra pakket van bijna 8 miljoen euro vastgesteld. 13 partijen, zowel oppositie als coalitiepartijen, sloegen daarvoor de handen ineen.

De SP is blij  met het pakket.Wij herkennen belangrijke punten die wij daarbij hebben ingebracht en al alnger aandacht voor vragen. O.a. steun voor voedselbanken, het bestrijden van energiearmoede, stimuleren van gezondheid en het verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten.

Het totale pakket:

Noodfonds energiearmoede voor maatschappelijke organisaties (€ 1.500.000)

Door de enorm gestegen energieprijzen komen veel maatschappelijke organisaties in de financiële problemen. Deze moeten daarom ondersteund worden en geholpen worden te verduurzamen om hun kosten te verlagen.

Ondersteuning voedselbanken Overijssel (€ 500.000)

Vanwege de toeloop omdat mensen geen geld meer overhouden om boodschappen te kopen, hebben de voedselbanken meer producten nodig. Met dit bedrag wil PS alle Overijsselse voedselbanken extra ondersteuning geven in deze, zodat iedereen in Overijssel die geen geld meer over heeft aan het eind van de maand om boodschappen te kopen, bij de voedselbank ik hun gemeente kan aankloppen voor brood op de plank.

Stimulering positieve gezondheid (€ 300.000)

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Wat kan je nog, hoe houdt je regie over je eigen leven, hoe ga je om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen? Door inwoners te helpen met zulke vraagstukken wil de provincie de druk op huisartsen verlagen. Hierbij willen we aansluiten op de bestaande provinciale inzet op het gebied van ‘Vitaliteit en positieve gezondheid’, waarin we professionals en organisaties helpen om te werken vanuit positieve gezondheid.

Subsidieregeling preventieve beschermingsmaatregelen wolvenschades (€425.000)

Het aantal wolven en wolvenroedels neemt in Nederland toe. Aanvallen van wolven op gehouden landbouwhuisdieren zijn emotioneel ingrijpende gebeurtenissen. De eigenaren van deze dieren zijn in Overijssel zelf volledig zelf verantwoordelijk voor de bescherming van hun dieren. De provincie moet helpen bij het plaatsen van rasters en andere beschermingsmaatregelen.

Voucherregeling: ‘bedrijven en circulariteit’ (€ 250.000)

Vanwege de grote aandacht voor allerlei crisissen, bijvoorbeeld de stikstof- en energiecrisis, in ons land, dreigt de aandacht voor het tekort aan allerlei materialen onder te sneeuwen. Partijen vinden het belangrijk dat ook dit onderwerp voldoende aandacht en een goede aanpak krijgt. Daarom komt er meer aandacht en een voucherregeling voor circulair materiaalgebruik.

Meefinancieren langjarig beheer van nieuw aan te leggen of te herstellen Groenblauwe dooradering (€ 1.000.000)

In 2021 heeft PS budget beschikbaar gesteld voor de aanleg en herstel van landschapselementen. Navraag heeft geleerd dat hiervoor voldoende animo bestaat bij particuliere grondeigenaren, maar dat er terughoudendheid is bij agrariërs vanwege het ontbreken van een beheervergoeding. Daarom zetten PS nu in op een langjarige beheervergoeding zodat ook boeren mee kunnen doen en daarvoor een vergoeding kunnen krijgen.

Routenetwerken NW-Overijssel (€ 351.503)

In 2020 is een Overijsselse motie over de wandelnetwerken van een vijftal partijen aangehouden na een toezegging door GS. De toezegging is grotendeels waargemaakt, oftewel de fiets- en wandelnetwerken zijn de afgelopen jaren bekeken, beoordeeld en gerenoveerd. In Twente, Salland en het Vechtdal is dit inmiddels klaar. Om dit ook in Noord-West Overijssel op orde te maken is extra geld nodig.

Pilot Toegankelijkheid Natuurgebieden (€ 110.000)

Overijssel is voorzien van vele mooie natuurgebieden die iedereen een fijne natuurbeleving kan geven. Bijna iedereen kan op zijn eigen tijd de natuurbeleving tot zich nemen. Bijna…., want er bestaat een groep kwetsbare mensen in onze samenleving die op veel gebieden buiten de boot vallen. Daarom stelt PS een pilot voor in het natuurgebied in ontwikkeling: Regge Hellendoorn. oor bijvoorbeeld toegankelijke hekwerken, mindervalide (picknick)banken en mindervalide parkeerplaatsen en mindervalide steiger Enterse Zomp. Ook moet er aandacht komen voor mensen met een visueel beperkten.

Inhuur ambtelijke dan wel juridische ondersteuning voor versnelling bouwaanvragen (€ 500.000)

Er is een enorm tekort aan huizen, daarom willen we snel meer huizen bouwen. Maar mede door de recente stikstofuitspraak is het een bijna onmogelijke taak de benodigde plannen te ontwikkelen, uit te voeren en vergunningen te beoordelen. PS willen gemeenten hierbij helpen door het inhuren van expertise voor de gemeenten op centraal niveau, de provincie, op te pakken.

Versnellen, verbreden en verdiepen van vrijwilligersondersteuning (€1.000.000)

Vrijwilligers vormen een belangrijke steunpilaar van de samenleving en leefomgeving in Overijssel. Het werven en behouden van vrijwilligers blijkt echter steeds lastiger. Met dit geld kunnen knelpunten worden aangepakt en op basis van eerder onderzoek ondersteuning worden geboden.

Voortzetting inzet ervencoaches (€ 350.000)

De ervencoaches in Overijssel hebben, gelet op wat er allemaal op de agrarische sector afkomt, een hele nuttige rol vervult de afgelopen tijd. Wij vinden het van belang dat dit gecontinueerd wordt. Om de inzet van de ervencoaches op een hoger niveau te houden, investeren we hier extra in.

Impuls flexibele huisvesting, o.a. voor arbeidsmigranten (€ 350.000)

Flexwoningen kunnen snel worden gerealiseerd en daarom op korte termijn veel woningen opleveren. Daarbijn moet specifiek gekeken worden hoe flexwoningen ingezet kunnen worden om de moeilijke positie van arbeidsmigranten op het gebied van huisvesting kan worden betrokken.

 

 

 

U bent hier