h

De luchthaven zal structureel verliesgevend zijn

24 mei 2016

De luchthaven zal structureel verliesgevend zijn

Foto: SP

De plannen voor de herontwikkeling van het vliegveld Twente kennen inmiddels al een lange en moeizame geschiedenis. Al meer dan 15 jaar zijn de gemeente Enschede en de provincie Overijssel tevergeefs op zoek naar een private partij die de exploitatie van de luchthaven op zich wil nemen. De SP heeft er geen vertrouwen in dat een nieuwe poging, het ontwikkelen van een vliegveld voor General Aviation, wel succesvol zal zijn.

Jarenlang is ingezet op een grote commerciële burgerluchthaven in Twente, omdat een kleine luchthaven niet rendabel is en maar weinig werkgelegenheid oplevert. Dit bleek al uit het onderzoek naar de haalbaarheid van de herontwikkeling van vliegbasis Twente van Adecs Airinfra uit september 2005. Hierin staat te lezen:
'Indien zou worden besloten voor NO GO vanwege de aan het project inherent verbonden risico’s, dan wordt aanbevolen de luchtvaartactiviteit geheel te staken en geen General Aviation luchtvaart te bedrijven vanwege de lage ruimteproductiviteit en zeer beperkte economische betekenis.'
Wat de SP betreft betreft zijn de conclusies van dit onderzoek nog steeds relevant.

Fractievoorzitter William van der Heuvel: ”Het verbaast ons dat ervan wordt uitgegaan dat de exploitatie op termijn kan worden overgedragen aan een private partij terwijl er geen commercieel interessante businesscase voorligt. Wij vrezen daarom dat de exploitatie en daarmee de risico’s ook voor de lange termijn bij de overheid blijven liggen. ”

Er is een grote kans dat de exploitatie van de luchthaven structureel verliesgevend zal blijken te zijn:

  • De exploitatie wordt voor 40% gedekt door één partij, namelijk Aero Nextlife, wat een groot risico vormt.
  • In de kosten voor het groot onderhoud (2 M €) wordt niet voorzien.
  • Er wordt zeer scherp begroot in de kosten waardoor er geen marge voor tegenvallers is.

Bovendien is het plan met het testen van drones een zeepbel. Met de voorgenomen 20.000 vliegbewegingen wordt deze locatie onaantrekkelijk voor het testen van drones waarmee een belangrijk deel van de plannen onhaalbaar lijkt te worden.

Technology Base Twente ontwikkelen op bestaand bedrijventerrein

Om de relatief hoge werkloosheid en armoede in Twente terug te dringen moet er geïnvesteerd worden in de versterking van de economische structuur. Het concept van de Technology Base Twente kan hiervan een belangrijk onderdeel uitmaken. Twente is nu reeds ruim voorzien in goed ontsloten bedrijfslocaties waar dit concept concreet gestalte kan krijgen. De SP zou het toejuichen als de Technology Base Twente op één of meer van deze locaties zou worden ontwikkeld.
Wij maken echter ernstig bezwaar tegen het voorstel om voor de Technology Base een nieuw bedrijventerrein bij het vliegveld aan te leggen, omdat:

  • Het leidt tot een vergroting van de overcapaciteit van bedrijfslocaties in Twente.
  • Bestaande bedrijfslocaties zullen moeten worden afgewaardeerd wat de financiële positie van de gemeenten verder verzwakt. Dit zal te koste gaan van voorzieningen voor inwoners.
  • Er fors zal moeten worden geïnvesteerd in de logistieke ontsluiting terwijl bestaande locaties al een goede ontsluiting hebben.
  • Deze locatie leidt tot de aantasting van het Nationaal Landschap Noordoost Twente en andere kwetsbare natuurwaarden.
  • De verkeersveiligheid wordt aangetast.

Tegenover al deze bezwaren staat maar een beperkte opbrengst aan werkgelegenheid. Daarom zal de SP niet instemmen met de gebiedsvisie Technology Base Twente noch met het Ontwerp-luchthavenbesluit Twente Airport.

Voor het geval dat er uiteindelijk toch wordt besloten om de Technology Base Twente bij het vliegveld te ontwikkelen, dan is het noodzakelijk dat hier een goede regionale afstemming over plaats vindt. Daarom zal de SP een motie indienen om te voorkomen dat de TBT buiten de regionale afstemming van de bedrijfslocaties in Twente wordt gehouden.

Reactie toevoegen

U bent hier