h

Nieuws uit 2013

18 december 2013

ZORG is geen markt! Laat Hengelo bevallen!

De inwoners van Hengelo mogen niet de dupe worden van de fusie van en de concurrentie tussen de ziekenhuizen in Twente .
Wij vinden dat ziekenhuisbevallingen en kraamzorg ook in Hengelo mogelijk moeten blijven en roepen de directie van het ZGT en de zorgverzekeraars op daarvoor zorg te dragen.

Lees verder
19 november 2013

SP schrikt van wachtlijst

De SP fractie in de Provinciale Staten van Overijssel is geschrokken door nieuwsberichten over de wachtlijst van Jarabee.
Ineens blijkt dat er een wachtlijst bestaat van maar liefst zeventig jongeren. Onduidelijk is waar deze jongeren op dit moment verblijven.

Lees verder
13 november 2013

Staten unaniem: ‘laat de goederentrein varen’

Al vele jaren is de SP bezig om te voorkomen dat het aantal goederentreinen, vooral met gevaarlijke stoffen, nog verder toeneemt. Door de aanleg van de tweede Maasvlakte zal het aantal treinen toenemen en de SP dringt er al lang op aan om eerst alternatieven volledig te benutten zoals de binnenvaart, kustvaart en de betuwelijn rechtstreeks met Duitsland te verbinden. Om deze koers kracht bij te zetten heeft de SP in de Staten van Overijssel een voorstel ingediend om als provincie zelf een binnenvaartalternatief uit te werken waar we als regio ook economisch profijt van hebben. Unaniem is het voorstel van de SP aangenomen door de Staten.

Lees verder
13 november 2013

OV-bezuinigingen onaanvaardbaar

 

De provinciale fractie van de SP heeft zich in de Staten verzet tegen de bezuinigingen op het busvervoer in Overijssel. Volgens de SP zijn deze bezuinigingen desastreus voor bewoners van dunbevolkte gebieden, die straks geen openbaar vervoer meer overhouden.

Lees verder
2 november 2013

laat de goederentrein varen

Vrijdagavond waren er honderden mensen op de been in Zutphen tegen de plannen van het kabinet om het aantal goederentreinen over bestaand spoor fors te verhogen. Namens de TweedeKamer fractie van de SP sprak Eric Smaling de menigte toe. De minifestatie was georganiseerd door RONA. Hier enkele beelden van de manifestatie.

Lees verder
30 oktober 2013

Buslijnen schrappen oud beleid?

De SP is boos op het college van Gedeputeerde Staten omdat zij in de begroting van 2014 buslijnen schrapt op basis van een besluit dat in december nog moet worden genomen. Het college beweert dat zij dat doet op basis van het oude beleid (de OV-tactiek) dat is vastgesteld in 2008 maar de SP is ervan overtuigd dat dat niet het geval is. In december wordt namelijk een nieuwe OV-tactiek vastgesteld door Provinciale Staten en in de begroting 2014 wordt inhoudelijk verwezen naar enkele voorstellen uit die nieuwe OV-tactiek zoals het verlagen van de exploitatiekosten door onder andere inzet van vrijwilligersvervoer. Ook is in de berichtgeving rond de te schrappen lijn 141 door de provincie aangegeven dat de lijn wordt geschrapt omdat het een parallelle lijn is, oftewel een buslijn die parallel loopt met een treinverbinding. In de nieuwe OV-tactiek is het voorstel dat die lijnen zullen worden geschrapt. In de huidige OV-tactiek wordt echter niet over parallelle lijnen gesproken, in tegendeel, daarin wordt juist gepleit dat in principe iedere inwoner van Overijssel zelfstandig moet kunnen reizen en dat er daarom naast de trein ook fijnmazige busverbindingen moeten zijn. 
Lees verder

Pagina's

U bent hier